اعضا - سید احمد مهری شال


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سید احمد مهری شال | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده
جهت مشاهده آرشیو کلاس های مجازی من بر روی لوگو کلیک کنید:      ahmadmehri.blogsky.com

  
# اصول مهندسی تونل   
(2 واحدی)
    1 - مقدمه
    2 - مطالعة ساختگاه تونل
    3 - ایده های کلی طراحی تونل
    4 - حفر تونل با روش آتشباری
    5 - حفر تونل بوسیلة ماشین
    6 - حفر تونل به روش کند و پوش
   7- سیستم های رده بندی توده سنگ
   8- تنش برجا، تنش القایی و معیارهای شکست
   9- مبانی طراحی نگهداری
   10- خدمات فنی در تونل سازی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# زمین شناسی مهندسی   (2 واحدی)
    1- معرفی زمین شناسی مهندسی
    2 - شناخت زمین و تکتونیک صفحه ای  (فایل Prezi)    (فایل pdf)
    3- مقدمه ای بر زمین لرزه    (فایل Prezi)    (فایل pdf)
    4- زمین لغزش و پایداری شیب
    5 - کانی شناسی 
    6- سنگ شناسی
         1-6+ سنگ های آذرین
         2-6+ سنگ های رسوبی
         3-6+ سنگ های دگرگونی
    7 - هوازدگی و فرسایش
    8- جمع بندی و معرفی شاخه مکانیک سنگ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# رسم فنی عمومی
    1- بخش اول (ترسیمات هندسی)
    2 - بخش دوم (استاندارها و تجسم نما
    3 - بخش سوم (سیستم تصویر و نماها)
    4 - بخش چهارم (مجهوی یابی)
     +   1-4- خطوط رابط       4-2- تحلیل سطوح
    5 - بخش پنجم (برش)
    6 - بخش ششم (اندازه گذاری)
    7 - بخش هفتم (تصویر مجسم)
    8 - بخش هشتم (مبانی نقشه کشی ساختمان)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# محاسبات عددی  (2 واحدی)
    1- مقدمه
    2 - خطاها
    3 - ریشه یابی (بخش اول)
    4 - ریشه یابی (بخش دوم)
   5 - درونیابی (بخش اول)
   6 - درونیابی (بخش دوم)
   7 - درونیابی (بخش سوم)
   8 - مشتق گیری 
   9 - انتگرال گیری
   10 - برازش
   11 - حل دستگاه معادلات 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# آمار و احتمالات مهندسی  (2 واحدی)
    1- مقدمه
    2 - آمار توصیفی
    3 - شاخص های آماری
              + رسم نمودار جعبه ای در اکسل
    4 - اصول شمارش و مفاهیم احتمالات
    5 - اصول و قضایای احتمال
    6 - توزیع احتمال، امید ریاضی و متغیر تصادفی
    7 - متغیرهای تصادفی گسسته
    8 - متغیرهای تصادفی پیوسته
    9 - نمونه گیری و توزیع های نمونه ای (بخش اول)
    10 - نمونه گیری و توزیع های نمونه ای (بخش دوم)
    11 - تحلیل آماری دو متغیره
پیوست ها + 
      - جدول t          جدول Z          جدول کای2          جدول احتمالات تجمعی  توزیع دو جمله ای
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# مبانی کامپیوتر و برنامه سازی  (3 واحدی)
    1- مقدمه
    2-  شناخت کامپیوتر
           +کامپیوتر چگونه کار می کند (بخش اول)
           +کامپیوتر چگونه کار می کند (بخش دوم)
           +ترانزیستور چیست و چگونه کار می کند (فایل)
    3- آشنایی با الگوریتم و فلوچارت نویسی
    4- آشنایی با اکسل (Excel)
           +نمونه تمرین های حل شده در کلاس 
    5- برنامه نویسی با متلب
           +بخش اول
           +بخش دوم
           +بخش سوم
           +بخش چهارم
           +بخش پنجم
           +بخش ششم
    6- کدهای مثال های حل شده در کلاس حل تمرین برنامه نویسی با متلب (آقای عرفان سعیدی)  لینک دانلود
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# نقشه برداری عمومی (2واحدی)

    1- مقدمه
    2-  سطوح مرجع و سیستم تصاویر
    3-  اندازه گیری فاصله
    4-  مفاهیم خطاها و ژئودزی
    5-  ترازیابی
    6-  اندازه گیری زاویه
:: ::