اعضا - سید احمد مهری شال


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سید احمد مهری شال | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلی
مشاور استخراج معادن سیلیس شرکت شیشه همدان
کارشناس دفتر فنی شرکت PNS- پروژه دهانه های آبگیر سد یامچی (Pipe Jaking Tunneling)
:: ::