اعضا - سید احمد مهری شال


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سید احمد مهری شال | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
1- Mehrishal, Seyedahmad; Sharifzadeh, Mostafa; Shahriar, Korosh; Song, Jae-Jon, "An Experimental Study on Normal Stress and Shear Rate Dependency of Basic Friction Coefficient in Dry and Wet Limestone Joints". DOI: 10.1007/s00603-016-1073-2.
2-  Mehrishal, Seyedahmad; Sharifzadeh, Mostafa; Shahriar, Korosh; Song, Jae-Jon, "Shear Model Development of Limestone Joints with Incorporating Variations of Basic Friction Coefficient and Roughness Components During Shearing". DOI: 10.1007/s00603-016-1128-4
3- Mehrishal, Seyedahmad; Sharifzadeh, Mostafa, "Evaluation of the hydraulic aperture of a rock joint using wavelet theory". DOI:  10.1080/12269328.2013.780745.
4- Mehrishal, Seyedahmad; Sharifzadeh, Mostafa; Shahriar, Korosh, "Estimating of Hoek-Brown mi using internal friction angle". 24th international mining congress and exhibition of Turkey-IMCET15 Antalya, Turkey, At Antalya, Turkey.
5- Mehrishal, Seyedahmad; Sharifzadeh, Mostafa, "Multi-scale joints roughness characterization using wavelet and shear modeling''. 7th Asian Rock Mechanics Symposium, ARMS 2012, At Seoul, Korea.
6- سید احمد مهری شال، مصطفی شریفزاده، یوسف میرزائیان، "مدل سازی رفتار مکانیکی درزههاي طبیعی سنگی طی برش مستقیم با توجه به زبري سطوح". نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن. شماره 16، صفحات 69 الی 78.
 
:: ::