اعضا - سید احمد مهری شال


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سید احمد مهری شال | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنایی با زبان
زبان مادری فارسی (گویش تاتی)
زبان  دوم: ترکی آذربایجانی
زبان سوم: انگلیسی (US)
:: ::