اعضا - سید احمد مهری شال


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سید احمد مهری شال | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
انتقال دانش به جامعه
- ابزار محاسبة امتیاز توده سنگ RMR       

- جدول امتیازهای پارامترهای دخیل در سیستم رده بندی RMR 

-- جدول امتیازهای پارامترهای دخیل در سیستم رده بندی شاخص کیفیت تونل سازی در سنگ (Q) 
- فرهنگ لغات انگلیسی به انگلیسی معدن کاری و کانی شناسی و شاخه های مرتبط 

- ابزار محاسبة شیب و امتداد یک لایه با دانستن اطلاعات مکانی سه نقطه از آن لایه 


- ابزار محاسبة شیب واقعی یک لایه با دانستن شیب ظاهری آن و برعکس    

-ابزار محاسبة شیب واقعی یک لایه با شیب ظاهری بدست آمده از مغزه گیری در آن لایه 

- جدول تناوبی عناصر به همراه اطلاعات تکمیلی در خصوص درصد فراونی در پوسته زمین، ایزوتوپ ها، کانی های حاوی عنصر و غیره  

- ابزار بسیار کارآمد محاسبة خودکار روابط فازی خاک و سنگ  

- ابزار محاسبه تحلیلی تنش های اصلی، تنش برشی و زوایای دوران در المان دوبعدی 

- جدول مقادیر متوسط خواص فیزیکی انواع سنگها (وزن مخصوص و تخلخل) 

- ابزار تبدیل واحد برای استفاده در معدن کاری و علوم زمین 

- ابزار حل سه معادله سه مجهولی (فایل را از اینجا دانلود کرده و از حالت فشرده خارج کرده و EqStSlv را اجرا کنید) (بر گرفته از وب سایت http://www.edumine.com)
 
:: ::