اعضا - سید احمد مهری شال


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سید احمد مهری شال | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی استخراج معدن - دانشگاه ارومیه- سال 1387
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- 1389
فارغ التحصیل دکترای مهندسی مکانیک سنگ-  دانشگاه صنعتی امیرکبیر- 1395
 
:: ::