اعضا - سید احمد مهری شال


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سید احمد مهری شال | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
1- Rock Mechanics and Engineering, Volume 5: Surface and Underground Projects, Book Chapter: Hydro-mechanical Coupling of Rock Joints during normal and shear loading, M. Sharifzadeh, S.A. Mehrishal, Y. Mitani, T. Esaki. (2017), ISBN: 978-1-315-36422-3.
2- کتاب مهندسی مکانیک سنگ. تالیف دکتر مصطفی شریفزاده و دکتر سید احمد مهری شال، (1398)، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر. شابک: 6-312-210-964-978
:: ::