EN | AR | AZ | | ورود

اعضا - ناصر سیف اللهی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ناصر سیف اللهی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده در مجلات  ISC& WOS& SCOPUS
1- اثر توسعه مالی روی بهره وری نیروی کار کابردی از همجمعی در داده های تابلویی پویا، دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی(دانش وتوسعه سابق) دانشگاه مشهد 1396.
ISC
2-اثر ازادسازی مالی بر توسعه بازار سرمایه کابردی از همجمعی در داده های تابلویی پویا، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی،دانشگاه شهید بهشتی،.1395. ISC
3- بررسی تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری ، فصلنامه اقتصاد و الگو سازی، دانشگاه شهید بهشتی،1396. ISC
4-بررسی اثر نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی، مجله اقتصاد مقداری، دانشگاه اهواز ،1397. ISC
5-بررسی اثر ابعاد مدیریت دانش بر زنجیره ارزش ، مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران، 1398 ISC .
6- بررسی و مقایسه اثر عدم تقارن تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی در کشوهای منتخب ، مجله اقتصاد مالی، دانشگاه ازاد اسلامی،1397. ISC
7-بررسی تأثیر مدیریت هموارسازی سود بر هزینه بدهی با تأکید بر درماندگی مالی شرکت‌ها مجله اقتصاد مالی، دانشگاه ازاد اسلامی،1397. ISC
8-بررسي مكانيسم اثرگذاري نوسانات نرخ ارز، قيمت نفت و رشد اقتصادي بر شاخص كل بورس
اوراق بهادار مجله اقتصاد مالی، دانشگاه ازاد اسلامی،1399. ISC
9- اثر مخارج بهداشت جمعيتي و آموزش نیروی انسانی بر ورود سرمايه­گذاري مستقيم خارجي در کشورهاي منتخب اسلامي عضو منا، مجله دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی(دانش وتوسعه سابق) دانشگاه مشهد 1396. ISC
10- رابطه منفی بین ریسک اعتباری و ریسک ارز با بازده قیمتی سهام بانکها، مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار، دانشگاه ازاد، 1396. ISC
11- بررسی تأثیر مدیریت دانش و نوآوری فناورانه بر خلق مزیت رقابتی، مجله دانش سازمانی، دانشگاه امام حسین،1397 . ISC
12-بررسی تأثیر بازار گرایی و ثبات مدیریتی برعملکردمالی شرکت‌ها، مجله اقتصادمالی، دانشگاه ازاد،1397. ISC
13-اثر سرمایه اجتماعی بر فضیلت سازمانی با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی ، مجله مدیریت سرمایه اجتماعی ، دانشگاه تهران،1399. ISC
14-بررسی تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره‌وری واحدهای پرورش مرغ گوشتی، مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران،1398. ISC
15- نقش تبليغات، رسانه‌هاي اجتماعي و سرمايه اجتماعي بر سبك زندگي و نگرش دانش آموزان، مجله روانشناسی کودک، دانشگاه محقق اردبیلی،1399. ISC
16-تأثير واكنش به تبليغات نقطه خريد بر وفاداري به برند فروشگاهي با نقش ميانجي خود پنداره مشتري، مجله مدیریت برند، دانشگاه الزهرا،1399. ISC
17-تأثير روابط مصرف كننده با نام تجاري بر وفاداري برند در بستر تجارت اجتماعي: نقش تعديلگر ويژگيهاي مرتبط با تعامل شبه اجتماعي، مجله مدیریت عمومی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،1398. ISC
18- بررسي نقش ميانجي سرمايه اجتماعي سازماني در رابطه با رهبري دوسوتواني وهوش رقابتي در شركت آرتاويل تاير اردبيل.مجله کارآفرینی، دانشگاه تهران،1399. ISC
19- بررسی اثر مدیریت دانش بر بهره وری سازمانی، مجله مدیریت بهره وری، ،1399. ISC
20-تاثيرنوآوري باز برعملكرد توسعه محصول جديد با تاكيدبرتأثيرظرفيت جذب دانش، مجله مدیریت عمومی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،1398. ISC
21- بررسي اثر بسته‌بندي محصولات كشاورزي بر قصد خريد مصرف‌كننده، مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران،1399. ISC
22- بررسي اثر سبك هاي دل بستگي بر اعتياد به كار و درگير شدن در كار، مجله روانشاسی مدرسه،دانشگاه محقق اردبیلی،1397. ISC
23- بررسی تأثیر ابعاد بدگمانی سازمانی بر قلدری در محیط کار، مجله تحول، دانشگاه مشهد،1396 ISC
24- تحلیل به اشتراک­گذاری دانش کارکنان در برون­سپاری فعالیت­های مدیریت­ زنجیره تأمین، مجله آموزش علوم دریایی، 1399. ISC
25- نقش هوش هیجانی و سرمایة اجتماعی بررضایت تحصیلی دانشجویان، مجله مدیریت سرمایه اجتماعی.1399، ISC
26. تحلیل اثر مدیریت دانش و جهت‌گیری بازار بر عملکرد بازار با نقش میانجی نوآوری باز (نمونه پژوهش: بانک تجارت). مجله مدیریت راهبرد دانش سازمانی.1400، ISC
27.بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و قصد خرید مصرف‌کننده؛ واسطه‌گری تصویر و آگاهی برند
مجله مطالعات رفتار مصرف کننده ،1400، ISC.
28-تأثیر بازاریابی اخلاقی بر تصویر برند با میانجی‌گری مسئولیت اجتماعی، مجله مدیریت اجرایی،1400. ISC
29-ارزش‌آفرینی برای مشتری از طریق ایجاد آگاهی از خدمات اپلیکیشن های پرداخت آنلاین. مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی ISC.
30- تبیین تاثیر عدالت و همدلی بر رفتار بخشایشی مصرف کننده: بررسی نقش تعدیلگر مدت ارتباط با فروشنده، مجله تحقیقات بازریابی نوین،1400. ISC
31- تأثیر قابلیت های بازاریابی تجارت الکترونیکی و تجربه صادراتی بر عملکرد صادراتی: نقش میانجی کارایی توزیع (مورد مطالعه: کلیه شرکت های فعال در صنایع داخل کشور، مجله تحقیقات بازاریابی نوین.،1400. ISC
32- طراحی الگوی مفهومی عوامل مؤثر توسعه صادرات محصولات کشاورزی: ارائه نظریه ی داده بنیاد، مجله کسب و کار بین المللی،1400.ISC
33- تحلیل نقش مدیریت دانش، جهادی و ریسک بر عملکرد  شرکت­های تعاونی تولیدی روستایی، مجله تعاون و کشاورزی،1400. ISC..
34-The  Effect of Financial Development on Labor Productivity: Evidence from the Middle East and Africa, Journal of Fundamental and Applied Life Sciences,2015

35-Examining the effect of the financial flexibility on the cash value added of the listed companies in Tehran Stock Exchange, Management, Accounting and Economic Journal,2015.
36.The Impact of Power and Conflict on Knowledge Processes, Journal of Administrative Management, Education and Training (JAMET),2016
37.Dentifying and Ranking Competitive Advantages of Ceramics and Tiles Industry in Province Yazd, Using ,Journal of Administrative Management, Education and Training (JAMET),2016.
38-The Mediating role of Psychological Capital on the Relation Between Spiritual 27-Intelligence and Job Burnout,International Business Management,2016
39-Designing and Identifying the Model to Investigate the Effect of Credit and Exchange Risk on Price Stock Returns of Banks (GARCH Approach), Australian Journal of Basic and Applied Sciences,2011.
40-The Effect of Asymmetric Fluctuations-of Exchange Rate and Oil Price on Stock Index of Tehran Stock Exchange,  International Journal of Business and Development Studies,2020.
41-The Relation between Workaholism and  Organizational Commitment for Supply Chain Success, supply chain management,2018
42-Investigating the Effect of Social Intelligence on Innovative Performance, Revista Publicando,2018.
43-The Important of ICT knowledge Management in Organizations, Journal of Fundamental and Applied Sciences,2018.
44-The role of organizational climate and organizational commitment in predicting service recover, opcion,2018.
45 .Intelligence on Innovative Performance (Case study: Moghan Agro-Industrial and Livestock Co. International Journal of Environmental and Science Education
,2018.
46- Financial Development and Economic Growth: New Evidence from Selected OIC Countries, Journal of Administrative Management, Education and Training (JAMET),2016
47-Neural Network Instrument for Successfully Implementing knowledge Management,Ponte,2017.
48-Asymmetric Effect of Oil Price Uncertainty on Economic Growth by GMM,Ponte, 2017
49-Any Relation between Nominal Interest Rate & Inflation Rate upon Fisher Effect Journal of Basic and Applied Scientific Research,2012.
50-The Roles of Culture, Gender and Experience in the Acceptance of E-Commerce in the Developing Countries, Journal of Basic and Applied Scientific Research,2012.
مقالات ارائه شد ه‌ در كنفرانس‌هاي ملی  بین اللملی
1- ارائه مدل عوامل موثر بر افزایش مطالبات معوق در سیستم بانکی ایران ومین کنفرانس ملی رویکرد نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،1395
2-بررسی پدیده مطالبات معوق در نظام بانکداري ایران و سایر کشورهاي جهان دومین کنفرانس
ملی رویکرد نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،1395
3-بررسی تاثیر پیشبینیهای مدیریتی بر کیفیت گزارشگری مالی و هزینه سرمایه، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی،1395
4- بررسی اثربخشی ترکیب هیأت مدیره و نوع مالکیت بر عملکرد مالی بانکهای ایران: رویکرد پانل پویا کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی،1395
5- اثر مدیریت سود بر کارایی و فرصتهای سرمایه گذاری با رویکرد پانل پویا، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی،1395.
6- بررسي رابطه يادگيري سازماني با توانمندسازي روانشناختي همايش بين المللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعه شهري،1395
 7- مديريت ساختار سرمايه و ارتباط آن با سود آوري بانك توسعه صادرات ايران، همايش بين المللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعه شهري،1395
8-ررسی رابطه بین توسعه صنعت گردشگری با بهبود شاخص فضای کسب و کار: مطالعه موردی کشورهای منتخب  OEDC پنجمین­کنفرانس بین المللی پژوهش‏های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،1395
9-اهمیت مدیریت دانش در سازمانها، دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی،1395
10-نقش اجتماع عمل در فرایند تسهیم مدیریت دانش در سازمان، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش‏های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابدار،1395
11-بررسی رابطه بین صنعت گردشگری با درآمد سرانه، نرخ برابری ارز و تورم در کشوهای منتخب در حال توسعه، پنمجمین کنفرانس بین المللی پژوهش‏های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،1395
12. بررسی اثرات عوامل فرهنگی و اجتماعی بر پويايی و موفقيت ابتكارات مديريت دانش در سازمانها، چهرمین کنفرانس بین المللی پژوهش‏های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،1395
13-تعيين عوامل مؤثر در مديريت ساختار سرمايه بانك توسعه صادرات ايران با به كارگيري رويكرد داده كاوي، سومین کنفرانس بین اللملی پژوهشهای کاربردی در علوم کامپیوتر و فن اوری اطلاعات،1395
14-ساختار سازمانی و قابلیت های بازاریابی تخصصی در کسب و کارهای کوچک و متوسط همايش بين المللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعه شهري،1395
15-بررسی تاثیر دانش مشتری در بهبود کیفیت خدمات صنعت هتلداری، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان،1396
16-بررسی ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص قیمت صنعت، اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار،1396
17-فرایند دانش در سازمانهای مجازی/ شبکه ای ومین همایش ملی رسانه،ارتباطات و آموزش شهروندی،1396
18-رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سبک هویتی دانشجویان، ومین همایش ملی رسانه،ارتباطات و آموزش شهروندی،1396
19-مدیریت شهری بر مبنای توسعه شهری دانش بنیان، چهارمین کنفرانس بین اللملی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست،1396.
20-پویایی­هاي نوآوري و فرایندهاي دانش چهارمین کنفرانس بین اللملی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست،1396.
 21-یادگیری سازمانی و مدیریت دانش، چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات،1396
22-شرکت­های دانش­محور و کارکنان دانش، چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات،1396
23-دیدگاه عملگرا درباره دانش،دومین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری،1396
24-بررسی نقش تعدیلگر معنویت در رابطه سرمایه انسانی و مسئولیت اجتماعی در سازمانها مورد مطاله دانشگاه محقق اردبیلی، پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی،1396
25-استراتژی های سرمایه گذاری نهادی بر بازده قیمتی و نقدی سهام شرکتها، پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی،1396
26-برر سی تاثیرمعنویت سازمانی بر اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه، کنفرانس مدیریت تغییر وتحول،1396
27-اثر مدیریت استراتژی عملیات بر مزیت رقابتی کسب وکار، ولین همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی،1396
28-اثر رهبری اثر بخش بر عملکرد سازمان، ولین همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی،1396
29-دیدگاه عینیت گرا در باره­ي دانش، دومین کنفرانس اقتصاد مدیریت و حسابداری،1396
30-تحلیل نقش اشتراک دانش بر رضایت از خدمات در صنعت هتلداری، همایش بین اللمللی گردشگری و توسعه،1397
31- بررسی تأثیر کسب دانش بر رضایتمندی گردشگران( مورد مطالعه: هتل های سرعین)، همایش بین اللمللی گردشگری و توسعه،1397
32-بررسی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان صنعت گردشگري در استان اردبیل، اولین کنفرانس بین المللی گردشگری(مطالعه فرصت ها و چالش های،1397
33-تاثیر مدیریت دانش بر خلق مزیت رقابت­پذیری شرکت هاي تولیدي پارس خزر و پارس شهاب، اولین کنفرانس بین المللی گردشگری(مطالعه فرصت ها و چالش های،1397
34-تاثیر نوآوری فناورانه بر مزیت رقابتی، اولین کنفرانس بین المللی گردشگری(مطالعه فرصت ها و چالش های،1397
35-بررسی تاثیر نوآوری و خلاقیت رهبری بر مزیت رقابتی در صنعت بانکداری )مورد مطالعه: بانک ملت، اولین کنفرانس بین المللی گردشگری(مطالعه فرصت ها و چالش ها،1397
36-بررسی تاثیر وابستگی عاطفی بر وفاداري گردشگران، اولین کنفرانس بین المللی گردشگری(مطالعه فرصت ها و چالش ها،1397
37-بررسی تاثیر شخصیت برند گردشگري بر قصد بازدید مجدد گردشگران، اولین کنفرانس بین المللی گردشگری(مطالعه فرصت ها و چالش ها،1397
38-بررسی تاثیر تجربه برند بر اثربخشی تبلیغات در صنعت هتلداری، اولین کنفرانس بین المللی گردشگری(مطالعه فرصت ها و چالش­ها،1397
39-بررسی تأثیر نوآوری باز بر عملکرد مالی و غیرمالی، نخسیتن همایش ملی مدیریت نوین کسب و کارهای نوپا در رونق تولید،1397
40-بررسی تاثیر استراتژی­های سرمایه­گذاری بر عملکرد مالی و غیرمالی، نخسیتن همایش ملی مدیریت نوین کسب و کارهای نوپا در رونق تولید،1397
41-مطالعه­ی تأثیر تبلیغات آنلاین بر نگرش مصرف کنندگان به خرید اینترنتی، چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی،1397
42-تبلیغات اینترنتی و تأثیر آن بر قصد خرید اینترنتی مصرف­کنندگان، چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی،1397.
43- تأثیر شخصیت برند و تعامل برند با مصرف‌کننده بر نیات رفتاری، پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در اقتصاد حسابداری مدیریت و ایران.
44-بررسی اثر خطای پیش بینی سود بر بازده غیرعادی سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1395.
45- بررسی اثر شخصیت برند بر عملکرد مالی، دومین کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای نوین در مهندسی، مدیریت و حسابداری،1400
46- بررسى اثر هویت برند بر عملکرد مالى شرکت شده برند ها با درنظرگرفتن نقش میانجى کیفیت ادراك، دومین کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای نوین در مهندسی، مدیریت و حسابداری،1400.
47- طراحی عوامل رقابت پذیری صاردات محصولات کشاورزی همایش ملی مدیریت نویت و کسب و کارهای نوین،1400
:: ::