EN | AR | AZ | | ورود

اعضا - ناصر سیف اللهی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ناصر سیف اللهی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی
  مقالات داوری شده
1
-بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران
2-بررسی رابطه ی بین نابرابری درآمدی و سلامت درکشورهای منتخب حوزه خلیج فارس با استفاده از رهیافت داده های تابلویی
3-بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز موثر بر صادرات و واردات در ایران
4-اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخشش خصوصی در ایران
5-پیش‌بینی رشد اقتصادی بدون نفت در اقتصاد ایران به تفکیک بخش های اقتصادی با استفاده از مدل فازی- عصبی تطبیقی(ANFIS)
6-اولویت بندی عوامل بنیادی و غیر بنیادی در بازار نفت خام ایران
7-بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه
8-بررسی غیر خطی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات بر تامید بر نقش بی ثباتی تورم
9-مدیریت استعدادها در سازمان‌های رسانه‌ای: عوامل مؤثر بر انگیزش استعدادها برای فعالیت در سازمان صداوسیما
10-عوامل موثر بر بهبود عملکرد مدیران موسسات خدماتی و بازرگانی استان گیلان ارائه الگوی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه مازندران
11-ایجاد مشتریان بالقوه ، استراتژی‌های کسب وکار و چرخه تصمیم‌گیری در بازاریابی دیجیتال: مطالعه موردی کانون تبلیغات مات
12- تأثیر نیاز به لمس محصولات بر خرید تکانشی مصرف کنندگان
13-طراحی و اعتبارسنجی الگوی جوسازمانی متعالی در بانک های خصوصی ایران
14-رابطه ابعاد اقتصاد نوآوری با عوامل کلیدی مدل دو وجهی رهبری-مدیریتی سازمان با پایش موردی دبیرخانه هیت امناء و موسس دانشگاه آزاد اسلامی
15-طراحی مدل گرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری محور
16-مدل خطی ابتکاری برای تعیین بهینه اندازه محموله تولیدی براساس متوازن کردن منابع
17-بررسی مقایسه ای تاثیر مخارج و درآمد خانوار شهری بر تقاضای فرزند در ایران
18-تأثیر شاخص سهولت کسب‌وکار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی در هشت کشور اسلامی درحال‌توسعه
19-اثر سیاست‌های احتیاطی کلان بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن
20-طراحی و تبیین الگوی استراتژی‌های بازاریابی و فروش در صنعت پخش مواد غذایی
21-اثر تغییر نرخ ارز و تعرفه واردات بر صنعت پوشاک ایران
22-طراحی و تبیین الگوی پیشایندهای استراتژی ‌تجاری‌سازی مشارکتی
23-بررسی تاثیر سیاست‌ هدفگذاری تورم بر مدیریت نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه
24-مقاله راهبرد سرمایه‌گذاری بر اساس رابطه تغییرات دما و ارزش شرکت ها
25-تحلیل عاملی و تدوین ماتریس تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد راهبردهای کیفیت خدمات الکترونیکی در صنعت بانکداری ایران
26-تاثیر جهت دهی استراتژیک و بازارگرایی در عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش نوآوری
27-بررسی بهره وری در سیستم بانکی ایران با استفاده از مدل ایگنر
28-تحلیلی بر عوامل کلیدی موثر بر نوآوری باز در صنایع غذایی: رویکرد ترکیبی تحلیل محتوا و دیمتل فازی
29-بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران
30-تاثیر اخذ جریمه تاخیرتادیه بر سودآوری شبکه بانکی؛ مطالعه موردی شعب بانک ملت مازندران
31-ارزیابی استراتژیک اثرات نظام ارزی بانکها و یکسان سازی نرخ ارز بر عملکرد بانک تجارت
32-استراتژیهایی برای بهبود عملکرد یک شرکت: مطالعه موردی در شرکت حملونقل ریلی و انبارداری فله
33-تحلیل عوامل تعیینکننده ارزشآفرینی بانک (مطالعه موردی: بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران
34-مدل توسعه منابع انسانی در نظام نوآوری دفاعی
35-شناسایی و دسته بندی الگوی ذهنی خبرگان منابع انسانی در خصوص پیشران های توسعه التزام سرمایه انسانی با کاربست روش کیو
36-ارائه مدل سنجش کارایی سرمایه گذاری در منابع انسانی (مطالعه موردی: بازار سرمایه ایران)
37-طراحی و اعتبارسنجی الگوی جوسازمانی متعالی در بانک های خصوصی ایران
38-پاسخ رفتار مصرفی به نااطمینانی اقتصاد کلان (مطالعه موردی: کشورهای عضو اوپک)
39-تأثیر نوآوری مدل کسب و کار بر بهبود عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری استان تهران‌: نقش میانجی مزیت رقابتی پاید
40-بررسی رابطه قدرت مدیر عامل و نوآوری با نقش تعدیلگر رقابت بازار و حاکمیت شرکتی
42-تحلیل و اولویت بندی شاخصهای همکاری مبتنی بر اعتماد در بخش
43-اثر عبور نرخ ارز بر قیمتهای کالاهای وارداتی پزشکی در ایران
44-The Effect of Information Risk on Relationship between Financial Reporting Quality and the Horizon of Short-term and Long-Term Institutional Investors
45-پاسخ رفتار مصرفی به نااطمینانی اقتصاد کلان مطالعه موردی: کشورهای عضو اوپک
46-آزمون اثر تقاطعی رژیم‌های مثبت و منفی پولی بر درجه عبور ناقص و نامتقارن نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت: رهیافت مدل مارکوف سوئیچینگ
47-توسعه ظرفیت های گردشگری فرهنگی در شهر تهران با تکیه بر مصرف فیلم‌های هنری
48-بررسی اثرات گردشگری فیلم بر روی تصویر ادراک‌شده و انگیزه سفر گردشگران در بازاریابی مقصد
:: ::