اعضا - یونس پوربیرامی هیر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر یونس پوربیرامی هیر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
گیاهان زینتی (ژنتیک، اصلاح مولکولی، بیوتکنولوژی و فیزیولوژی)
:: ::