اعضا - جواد طریقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر جواد طریقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوایز

رتبه سوم کشور در آزمون کارشناسی ارشد در سال 87

عضویت در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تهران

رتبه اول مصاحبه علمی دکتری در دانشگاه تبریز در سال 90

عضویت در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز

عضویت در بنیاد ملی نخبگان از سال 89

:: ::