اعضا - امیر علی جعفر نژاد گرو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی
کارشناسی ارشد (راهنما)
1- امیرحسین صدری، اثر استفاده از کفش motion control در دوندگان با پای پرونیت بر هماهنگی مفاصل اندام تحتانی قبل و بعد از خستگی طی دویدن. دانشگاه محقق اردبیلی

2- سید مجید علوی مهر، اثر استفاده از کفش motion control در دوندگان با پای پرونیت بر کینتیک مفاصل اندام تحتانی قبل و بعد از خستگی طی دویدن. دانشگاه محقق اردبیلی

3- الهام سرخه، اثر استفاده از کفش motion control در دوندگان با پای پرونیت بر مولفه های سری-زمانی و فرکانس نیروهای عکس العمل زمین قبل و بعد از خستگی طی دویدن. دانشگاه محقق اردبیلی.

4- محمد عبدالله پور درویشانی. 
بررسی اثر خستگی عضله چهارسر رانی بر کینتیک و کینماتیک مفصل زانوی فوتبالیستهای باشگاهی. دانشگاه محقق اردبیلی

5- سید محسن حسینی بروجنی. ارزیابی کینماتیکی پرش سارجنت با دو روش متداول و ویدئوگرافی در فوتبالیستهای سالم و دارای پای پرانتزی. 
دانشگاه محقق اردبیلی 
:: ::