اعضا - امیر علی جعفر نژاد گرو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
1- اثر یک دوره تمرینات اختصاصی بر مولفه های نیروی عکس العمل زمین طی حرکت فرود در افراد با پای ضربدری. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ اتمام: 05/09/1396

2- اثر استفاده طولانی مدت از ارتز حمایت کننده قوس طولی داخلی پا بر روی متغیرهای کینماتیکی و کینتیکی مفاصل اندام تحتانی  طی راه رفتن در کودکان دارای کف پای صاف. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ اتمام: 27/01/1397

3- اثر یک دوره تمرینات منتخب بر روی متغیرهای کینتیکی و فعالیت الکترومایوگرافی عضلات اندام تحتانی طی راه رفتن در بیماران کمردرد با پای پرونیت. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ اتمام: 05/09/1397

4- بررسی اثرات استفاده طولانی مدت از بریس کمری بر روی فعالی ت های الکترومایوگرافی عضلات در بیماران کمردرد با پای پرونیت. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ اتمام: 16/02/1398

5- اثر استفاده از کفی textured  بر متغیرهای فشار کف پایی طی راه رفتن. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ اتمام: 30/02/1398
:: ::