اعضا - امیر علی جعفر نژاد گرو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی
:International journals
    1-  PLOS ONE
کشور ایالات متحده آمریکا
2- 

Journal of Sport Rehabilitation


کشور ایالات متحده آمریکا

3- Australasian Physical and Engineering Sciences in Medicine (APES)
 کشور استرالیا

4- European Journal of Sport Science 
کشور انگلیس


: National journals
1- Journal of Advanced Sport Technology

2-مجله بیومکانیک ورزشی

3- پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی

4- 
پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی

5- مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
:: ::