اعضا - امیر علی جعفر نژاد گرو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی
-دبیر کمیته امور استان های فدراسیون ملی ورزهای دانشگاهی جمهوری اسلامی ابران از سال 1399

رئیس هیئت ورزش های دانشجویی دانشگاه های استان ازدبیل از سال 1398

- مدیریت تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی از سال 1398

- دبیر ورزش دانشجویی دانشگاه های استان اردبیل از سال 1398

- عضو شورای همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی از سال 1397

-دبیر علمی دومین همایش ملی تازه های پژوهشی در علوم ورزشی- دانشگاه محقق اردبیلی - اردیبهشت 96

دبیر علمی اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهشی در علوم ورزشی- دانشگاه محقق اردبیلی - اردیبهشت 98

دبیر اجرایی دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی تازه های پژوهشی در علوم ورزشی- دانشگاه محقق اردبیلی - مهر 99
 
:: ::