اعضا - امیر علی جعفر نژاد گرو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
- روش تحقیق در بیومکانیک با تاکید بر بررسی کینماتیکی حرکت انسان    (ترجمه، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی)

- روش تحقیق در بیومکانیک با تاکید بر بررسی کینتیکی حرکت انسان  (ترجمه)

- بیومکانیک ورزشی (تالیف؛ انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی)

- بیومکانیک حرکت انسان (ترجمه، انتشارات حتمی)
:: ::