اعضا - وحید اکرمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر وحید اکرمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده

- مقالات ژورنال:

 1. K Shakeri, V. Akrami, ES Ardabili, S Esmaeili (2020). The effects of gravity loads on the seismic behavior of moment frames with reduced web beams. INGEGNERIA SISMICA, 37 (4), 1-22.
 2. K. Shakeri, V. Akrami, HR. Shokrgozar, A. Arden (2020). Comparing responses of special and intermediate moment frames under repeated earthquakes. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Structures and Buildings, 1-18.
 3. S. Erfani, V. Akrami, A. Mohammad-nejad (2020). Lateral load resisting behavior of steel moment frames with reduced web section (RWS) beams. Structures, 28, 251-265.
 4. Vahid Akrami (2019). Development of strut model for evaluating shear capacity of beams with elongated circular web openings. Journal of Structural and Construction Engineering (JSCE), published online.
 5. Saeed Erfani, Vahid Akrami (2019). A Nonlinear Macro-model for Numerical Simulation of Perforated Steel Beams. International Journal of Steel Structures, 1-19.
 6. Vahid Akrami, S. Majid Zamani (2018) "Enhanced least square complex frequency method for operational modal analysis of noisy data", Earthquakes and Structures, Vol. 15(3): p. 263-273.
 7. Vahid Akrami, Saeed Erfani (2017) "An analytical and numerical study on the buckling of cracked cylindrical shells", Thin-Walled Structures, vol. 119: p. 457-469.
 8. Saeed Erfani, Mohsen Naseri, Vahid Akrami (2017) "Effect of In-Service Strengthening on the Axial Load Carrying Capacity of Steel Box Columns", International Journal of Steel Structures, Vol. 17(1): 115-178.
 9. Saeed Erfani, Vahid Akrami (2016) "Increasing Seismic Energy Dissipation of Steel Moment Frames Using Reduced Web Section (RWS) Connection", Journal of Earthquake Engineering, Published online: 1-23.
 10. Saeed Erfani, Vahid Akrami (2016) "Evaluation of cyclic fracture in perforated beams using micromechanical fatigue model", Steel and Composite Structures, Vol. 20(4): 913-930.
 11. Vahid Akrami, Saeed Erfani (2016) "Review and Assessment of Design Methodologies for Perforated Steel Beams", Journal of Structural Engineering (ASCE), Vol. 142(2): 04015148.
 12. Vahid Akrami, Saeed Erfani (2015) "Effect of local web buckling on the cyclic behavior of reduced web beam sections (RWBS)", Steel and Composite Structures, Vol. 18(3): 641-657.
 13. وحید اکرمی، سعید عرفانی (1394) "بررسی شعاع گردشدگی مناسب برای گوشه های بازشو، در قاب‌های خمشی فولادی دارای بازشو در جان تیر"، چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی عمران مدرس، دوره 15، شماره 3، صفحه 14-25.
 14. R. K. Mohammadi, V. Akrami, F. Nikfar (2013) "An improvement to seismic design of substation support structures", Structural Engineering and Mechanics, Vol. 45(6), 821-835.
 15. S. Erfani, A. Babazadeh, V. Akrami (2012) “The Beneficial Effects of Beam Web Opening in Seismic Behavior of Steel Moment Frames”, Steel and Composite Structures, Vol.13(1): 35-46.
 16. R. Karami Mohammadi, V. Akrami, F. Nikfar (2012) “Dynamic properties of substation support structures”, Journal of Constructural Steel Research (JCSR), Vol.78: 173–182.
 17. R. Karami Mohammadi, Farzad Nikfar, Vahid Akrami (2012) “Estimation of Required Slack for Conductors Connecting Equipment Subjected to Earthquake”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 27(2): 709-717.
 18. A. Gholizad, A. A. Gholafshani, V. Akrami (2012) “Structural reliability of offshore platforms considering fatigue damage and different failure scenarios”, Ocean Engineering, Vol. 46: 1–8.
 19. M. Mohammadi, V. Akrami, R. Mohammadi (2011) "Methods to Improve Infilled Frame Ductility", Journal of Structural Engineering (ASCE), Vol. 137(6): 646-653.
 20. M. Mohammadi, V. Akrami, R.Mohammadi (2010) "Experimental and Analytical Studies on the Infilled Frames with Frictional Sliding Fuses", Journal of Seismology and Earthquake Engineering (JSEE), Vol. 11(4):205.
 21. M. Mohammadi, V. Akrami (2010) "An engineered infilled frame: Behavior and Calibration", Journal of Constructural Steel Research (JCSR), Vol. 66: 842-849
 22. M. Mohammadi, V. akrami (2010) "Application of frictional sliding fuse in infilled frames, fuse adjustment and influencing parameters", Structural Engineering and Mechanics, Vol. 36(6): 715-727.

- مقالات کنفرانس

 1. سعید عرفانی، وحید اکرمی، افزایش اتلاف انرژی لرزه ای قاب های خمشی فولادی از طریق ایجاد بازشو در جان تیر؛ ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری، تبریز، شهریور 1394.
 2. سعید عرفانی، وحید اکرمی، بررسی رفتار چرخه ای اتصالات با بازشوی دایره ای در جان تیر؛ ارائه شده در: هشتمین کنگره ملّي مهندسي عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل، 17 و 18 ارديبهشت ماه1393.
 3. S. Erfani, V. Akrami, Different Parameters Affecting Nonlinear Behavior of Connections with Perforated Beams; first international conference of structure and steel, Tehran, Iran (1393).
 4. R. Karami Mohammadi, F. Nikfar, and V. Akrami, “Seismic Evaluation of Required Slack for Interconnected Substation Equipment”, 25th Int. Power System Conference, Tehran, Iran, 2010.
 5. مجید محمدی، وحید اکرمی، "میانقاب مهندسی و راه کارهای تنظیم آن"، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، مشهد، 1389.
 6. A. A. Golafshani, V. Akrami, A. Gholizad, “Inspection Planning Of Fixed Offshore Platforms Using Second-Order Third-Moment Fatigue Reliability”, 9th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures, Tehran, Iran, 2010.
 7. R. Karami Mohammadi, V. Akrami, F. Nikfar, “Dynamic Amplification Factor of Substation Structures”, 25th Int. Power System Conference, Tehran, Iran, 2010.
 8. وحید اکرمی، "محاسبه قابلیت اعتماد سکوهای دریایی در مقابل خستگی با استفاده از روش مرتبه دوم- گشتاورسوم"، هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران، شیراز، 1388.
:: ::