اعضا - وحید اکرمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر وحید اکرمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی
 
سابقه داوری در:


+ مجله Steel and Composite Structures (TechnoPress)
+ مجله Ocean Engineering (Elsevier)
+ مجله Structures and Buildings (ICE)
+ مجله International Journal of Steel Structures (Springer)
+ مجله IEEE Transactions on Power Delivery (مقالات سازه ای و لرزه ای در زمینه انتقال برق)
+ مجله IEEE Acess (مقالات ترکیبی مهندسی سازه و الکترونیک)
+ نشریه مهندسی سازه و ساخت (علمی-پژوهشی)


آدرس پابلونز: https://publons.com/author/1531541/vahid-akrami

.
:: ::