اعضا - توحید نوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر توحید نوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کارگاه‌های تدریس شده
1- کاربرد دورسنجي در اکتشاف منابع معدني - سازمان نظام مهندسي معدن استان اردبيل
2- کارگاه آموزشی زلزله از دیدگاه زمین شناسی مهندسی، مخاطرات و چالش‌ها -مدیریت بحران استان اردبیل
3- کارگاه آموزشی RS و GIS
:: ::