اعضا - توحید نوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر توحید نوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
Tohid Nouri, 2021, Detection of potential gold mineralization areas using MF-fuzzy approach on multispectral data, Geocarto International.

Hadi J Moghadam, Majid M Oskouei, Tohid Nouri, 2021, Improved minimum volume simplex analysis algorithm for unmixing of hyperspectral data, Geocarto International.
 
Tohid Nouri, Babak Beiglari, Ahmad Aryafar, 2021, Identification of the Metallic-Element Anomalies in Baluqaya Region Using Remote Sensing and Comparison of the Results with Geochemical Data, Journal of mineral resources engineering (JMRE), 22(4), 1-26.

Mirmahdi Seyedrahimi-Niaraq, Tohid Nouri, 2022, Investigating the Economic Effects and the Roadmap of Developing Geothermal Systems to Generate Electricity, Journal of Renewable Energy and Environment.

Tohid Nouri, Parvin N Tehrani, Rahim Masoumi, George E Christidis, 2020, REE geochemistry of altered pyroclastic rocks in the Hashtjin area of NW Iran, Clay Minerals, 1-44.

Tohid Nouri, Majid M Oskouei, Behrooz Alizadeh, Paolo Gamba, Andrea Marinoni, 2019,  Improvement of the MVC-NMF problem using Particle Swarm Optimization for mineralogical unmixing of noisy hyperspectral data, Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 47 (4), 541-550.

Tohid Nouri, Rahim Masoumi, 2020, Geochemical and industrial properties of the Kejal kaolin deposit, NW Iran, Turkish Journal of Earth Sciences,  29 (2), 325-346.

Tohid Nouri, Rashed Poormirzaee, Fereidoun Mollaei Koshki, 2020, Mineral Mapping in Zonouz Region Using Multi-Spectral Remote Sensing Data to Identify the Kaolin Extension, Iranian Journal of Mining Engineering, 15 (46), 65-81.

Hadi J Moghadam, Majid M Oskouei, Tohid Nouri, 2020, Unmixing of hyperspectral data for mineral detection using a hybrid method, Sar Chah-e Shur, Iran, Arabian Journal of Geosciences, 13 (19), 1-17.

S Hossein Hosseini, Tohid Nouri, A Ebrahimi, S Ali Hosseini, Simulated Tornado Optimization, 2nd international conference on signal processing and intelligent systems (ICSPIS), Held in Tehran, Iran, December 14-15, 2016.

Tohid Nouri, Majid M Oskouei, 2016, Processing of Hyperion dataset for Detection of Indicative minerals using a hybrid method in Dost-Bayli, Iran, International Journal of Remote Sensing, Volume 37, Number 20, Pages 4923–4947.

Tohid Nouri, Majid M Oskouei, Hamid Zekri, 2016, A Comparison Study of ORASIS and VCA for Mineralogical Unmixing of Hyperspectral Data, Journal of the Indian Society of Remote Sensing, Volume 44, Issue 5, Pages 723–733.

Amin Manouchehrian, Mostafa Sharifzadeh, Rasoul H Moghadam, Tohid Nouri, 2013, Selection of regression models for predicting strength and deformability properties of rocks using GA, International Journal of Mining Science and Technology, Volume 23, Issue 4, Pages 495–501.

Hamid zekri, Majid M Oskouei, Tohid Noori, 2016, Detection of end members on a scene of hyperion data using orasis method in agh-dagh, ardebil, Iranian Journal of Mining Engineering, 10 (29), 1-17

Hamid Zekri, Majid M Oskouei, Tohid Nouri, An Investigation on Indicative Endmember Detection Methods in Hyperspectral Remote Sensing, The First International Conference on Mining, Mineral Processing, Metallurgical and Environmental Engineering (ICME2013), September 16-20, 2013, University of Zanjan, Iran.

Tohid Nouri, Majid M Oskouei, Detection of the geothermal alterations and thermal anomalies by processing of remote sensing data, Savalan, Iran, The 33RD Asian Conference on Remote Sensing, November 26-30, 2012 Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya, Thailand.
 
نمودهاي سطحي ذخائر ژئوترمال و روش‌هاي دورسنجي براي شناسايي آنها، هفتمين کنفرانس بين المللي فناوري و مديريت انرژي، 9-10 شهريور 1400، دانشگاه محقق اردبيلي.
استفاده از روش‌هاي حرارت سنجي سطحي براي شناسايي مناطق مستعد زمين گرمايي، هفتمين کنفرانس بين المللي فناوري و مديريت انرژي، 9-10 شهريور 1400، دانشگاه محقق اردبيلي.
بررسي اثرات اقتصادي توسعه سيستم‌هاي زمين گرمايي با هدف توليد برق، هفتمين کنفرانس بين المللي فناوري و مديريت انرژي، 9-10 شهريور 1400، دانشگاه محقق اردبيلي.

کاهش حجم پيکسل در فرآيند جداسازی طيفی با الگوريتم آناليز حداقل حجم سادک (MVSA) بر روی تصاوير ابرطيفی هاي مپ، اولين کنفرانس ملي داده کاوي در علوم زمين، 3 آبان 1399، دانشگاه صنعتي اراک.
امکان سنجي به کارگيري انرژي زمين گرمايي در مناطق اطراف آتشفشان سبلان، چهارمين کنفرانس بين المللي فناوري و مديريت انرژي، 10-11 بهمن 1396، دانشگاه شهيد بهشتي.
بررسي قابليت‌هاي کاربردي دورسنجي در مديريت منابع آب، شانزدهمين کنفرانس هيدروليک ايران، 15 و 16 شهريور 1396، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبيلي.

پردازش داده هاي فراطيفي هايپريون در منطقه آق داغ اردبيل و شناسايي کاني ها به روش تطبيق همزمان نوري (
ORASIS)،  نشريه علمي پژوهشي مهندسي معدن، دوره 10، شماره 29، زمستان 1394، صفحه 1-17.
تخمين اجزاي خالص داده‌هاي ابر طيفي غرب استان اردبيل با استفاده از روش فاکتورگيری نامنفی ماتريس با شرط حداقل حجم، نهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران، 16-17 شهريور 1396، دانشگاه بيرجند، بيرجند، ايران.
تعيين مناطق اميد بخش برای اکتشاف طلا در محدوده شمال شرقي اردبيل از طريق آناليز طيفي داده‌هاي استر، نهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران، 16-17 شهريور 1396، دانشگاه بيرجند، بيرجند، ايران.

کاربرد روش ORASIS به عنوان روشي مستقل از پيکسل خالص براي پردازش داده‌هاي فراطيفي، سي و دومين گردهمايي و نخستين کنگره بين المللي تخصصي علوم زمين، 30-27 بهمن 1392،  سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور، تهران، ايران.
شناسايي و تفکيک کاني هاي شاخص زونهاي آلتراسيوني گرمابي با استفاده از داده هاي ASTER در منطقه لاهرود، سي و دومين گردهمايي و نخستين کنگره بين المللي تخصصي علوم زمين، 30-27 بهمن 1392،  سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور، تهران، ايران.
استفاده از نسبت­هاي باندي براي تشخيص منابع ژئوترمال با استفاده از داده­هاي ASTER در منطقه سبلان، اردبيل، اولين کنفرانس بين­المللي سالانه انرژي پاک، مرکز بين­المللي علوم و تکنولوژي پيشرفته و علوم محيطي، 4و5 اسفند 1389، کرمان، ايران.
:: ::