اعضا - منصور رحمتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر منصور رحمتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده
دوره کارشناسی :
جغرافياي سياسي ايران                                                          
مطالعات جهان                               
جغرافياي فرهنگي                                                   
سياست و فضا                                                       
توسعه پايدار شهري                                                 
جغرافياي گردشگري
اصول و روش هاي آمايش سرزمين                                                       
جغرافياي جهانگردي ايران
اصول و روشهاي برنامه ريزي منطقه اي                          
مخاطرات طبيعي
مبانی جغرافياي سياسي
مباني اكوتوريسم                            
جغرافياي جهانگردي عمومي
دوره کارشناسی ارشد:
طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی
 
:: ::