اعضا - منصور رحمتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر منصور رحمتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
مدل های ارزیابی و سنجش امنیت و ایمنی در مقاصد گردشگری
موضوعات مرتبط با ناحیه گرایی و مناسبات سیاسی اقوام و اقلیت ها
ژئوپلتیک قفقاز و آثار و نتایج آن بر منطقه شمال غرب ایران
 
:: ::