اعضا - منصور رحمتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر منصور رحمتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلی
مدرس دانشگاه پیام نور کرج و موسسات غیر دولتی از سال 1388 تا 1392
استادیار دانشگاه محقق اردبیلی از سال  1395 تاکنون
 
:: ::