اعضا - منصور رحمتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر منصور رحمتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
  1. کارشناسی جغرافیای طبیعی از دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی)
  2. کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
  3.  دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
:: ::