اعضا - محمدرضا عبداله پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمدرضا عبداله پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره
دانشجویان دکتری:
1- ف. قبادزاده، مطالعه ی قابها و کاربردهای آن، تاریخ دفاع بهمن 96
2- ب. خسروی، بررسی فراپایداری معادلات تابعی، تاریخ دفاع تیر 97

دانشجویان کارشناسی ارشد:
1- آ. محرم نیا، تقریب قاب تنک برای چند قابها و ابرقابها، تاریخ دفاع مهر 89
2- س. فیروزی اروجعلی لو، گروه های لی به عنوان منیفلدهای ریمانی یا شبه ریمانی با ضرب تقریبی همراه با ساختار غیر انتگرال پذیر، تاریخ دفاع مهر 89
3- ب. حسینی، تقریب از فضاهای انتقال-پایا بوسیله ی فرمولهای نمونه گیری تعمیم یافته، تاریخ دفاع بهمن 89
4- ف. قبادزاده، نمونه گیری توابع باند- محدود روی اجتماع های شبکه های انتقال یافته ، تاریخ دفاع شهریور 90
5- م. حیدری، ویژگی بازسازی در فضاهای باناخ و یک قضیه آشفتگی، تاریخ دفاع شهریور 90
6- ز. یساقی، بررسی پایداری هایرز-اولام-راسیاس یک معادله مربعی، تاریخ دفاع شهریور
90
7- ن. جعفرخانی، حسگری متراکم با دیکشنری فزونه و همدوس، تاریخ دفاع شهریور 91
8- م. عبداله زاده، نگاشتهای تقریبا حافظ تعامد روی *C- مدولها، تاریخ دفاع مهر 91
9- م. متین تازه کند، بررسی مساله ی دوگان برای کلاس عملگرهای b- به طور ضعیف فشرده، تاریخ دفاع شهریور 92
10- ل. زال پور، بررسی پایداری معادله نمایی، تاریخ دفاع مهر 92
11- م. زارعیان، عملگرهای فشرده ضعیف روی فضاهای نرم دار غیر کامل، تاریخ دفاع شهریور 93
12- ف. حاجی زاده، مطالعه ی مشخصه های فشردگی ضعیف مرتب عملگرهای نیم- فشرده، تاریخ دفاع شهریور 93
13- ز. محمدی ولنی، بررسی پایداری معادلات انتگرالی کسری، تاریخ دفاع شهریور 93
14- ف. مرادپور، مطالعه ی قابها برای *C- مدولهای هیلبرت تولید شده ی شمارا، تاریخ دفاع شهریور 93
15- م. خادمیان، مطالعه روی آشفتگی عملگرها و کاربردهای آن در نظریه ی قاب، تاریخ دفاع شهریور 93
16- ز. بختیاری، قضایایی در مورد نقاط ثابت نگاشت های g- یکنوای صعودی چند مقداری، تاریخ دفاع تیر 94
17- م. قبایی، مطالعه توابع نزدیک به درجه چهارم در F- فضاهای B- همگن، تاریخ دفاع تیر 94
18- س. حیدری، مطالعه ی ماتریس هادامارد و برخی از کاربردهای آن، تاریخ دفاع آبان 94
19- ش. خدایی تولیر، بررسی برخی خواص عملگرهای بطور L- ضعیف و M- ضعیف فشرده، تاریخ دفاع شهریور 96
20- م. محمداوغلی، مطالعه ی g- قابها و اختلال آنها با عملگرهای خطی کراندار، تاریخ دفاع بهمن 96

 
:: ::