اعضا - محمدرضا عبداله پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمدرضا عبداله پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
 

 

مدرك

دانشگاه

   عنوان

تاريخ فارغ التحصيلي

کارشناسی

دانشگاه تبریز

ریاضی محض

تیرماه 1379

کارشناسی ارشد

دانشگاه تبریز

ریاضی محض - گرایش آنالیز

شهریور ماه 1381

دکترا

دانشگاه تبریز

ریاضی محض - گرایش آنالیز

آبان ماه 1386

 

 

مقطع

عنوان پایان نامه

کارشناسی ارشد

بردارهای انتهایی و زیرفضاهای پایا

دکترا

نظریه قا بها و خواص آنها روی فضاهای باناخ

:: ::