دانشگاه محقق اردبیلی
پروفسور مهرداد محرم زاده - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک mmoharramzadehyahoo.com
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل پروفسور مهرداد محرم زاده
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت مدیریت و بیومکانیک ورزشی
درجه علمی دکترا
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
علایق تحقیقاتی
رییس دانشگاه پیام نور استان اردبیل به مدت 2 سال
معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع دانشگاه محقق اردبیلی به مدت 2 سال
رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی استان آذربایجان غربی 3 سال
عضو هیئت علمی و مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه اورميه طی سال های 1374- 1376 و سال های 1382-1383
قائم مقام اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی با مجوز دانشگاه ارومیه 2 سال
رئیس دانشگاه پیام نور مشکین شهر 2 دوره جمعاً 5 سال
مشاور مدیر کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی در امور تحقیقات و عضو شورای پژوهش و عضو اتاق فکر اداره کل
عضو شورای پژوهش و فن آوری استان آذربایجان غربی
رئیس کمیته تدوین برنامه درسی دوره کاردانی علمی –کاربردی مدیریت تربیت بدنی
عضو شورای انتشارات دانشگاه ارومیه
عضو هیئت تحریریه مجله پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مشاور تربیت بدنی بنیاد مستضعفان و جانبازان استان آذربایجان غربی
 رئیس هیئت شطرنج استان آذربایجان غربی
رئیس انجمن های والیبال و جودوی دانشگاه ارومیه
 عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی پژوهشکده وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری
 عضو انجمن بین المللی ECSS ( انجمن اروپایی علوم ورزشی )
 عضو انجمن بین المللی Sport marketing( بازاریابی ورزشی )
دارای کارت های مربیگری و داوری در رشته های ورزشی والیبال ، دو ومیدانی ، آمادگی جسمانی ، بدمینتون ،فوتبال و شطرنج
عضو انجمن تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
عضو شورای انتشارات جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی
عضو هیئت رئیسه ، هیئت علمی و اجرایی کنگره های بین المللی در علوم ورزشی به ویژه مدیریت ورزشی
سرپرست دانشگاه پیام نور استان اردبیل
عضو شورای راهبردی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی و اردبیل

 
کتاب‌های منتشر شده
 • مدیریت سازمانهای ورزشی
 • مبانی روانی – اجتماعی در تربیت بدنی
 • تئوری های مدیریت
 • مدیریت بازاریابی ورزشی
 • مدیریت مشارکتی در سازمان های ورزشی
 • اصول و مبانی گردشگری ورزشی
 • مدیریت ارتباطات ورزشی
 • روانشناسي كار در ساز مان ها
 • مدیریت سرمایه گذاری در ورزش
 • بازاریابی در سازمانهای ورزشی پسامدرن
 • مجموعه ابزارهای مدیریت ورزشی
 • بازاریابی نوین در ورزش
 • آمار در تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • مدیریت نشان و بلیط فروشی در ورزش
 • اخلاق در مدیریت ورزشی
 • مدیریت برندسازی در ورزش
 • نورومارکتینگ در ورزش
 • گردشگری ورزش های ماجراجویانه (زیر چاپ)
مقالات چاپ شده
 
1- بررسی سطح آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه ارومیه و تهیه نورم امتحانی - مجله علمی پژوهشی حرکت دانشگاه تهران -بهار 79-دکترمهرداد محرم زاده -دکتر حسن محمد زاده
2- بررسی ومقایسه تاثیر برنامه تمرینی PRT بر روی استرس وعوامل آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان -مجله علمی پژوهشی حرکت-دانشگاه تهران-بهار 81- دکتر مهرداد محرم زاده
3- بررسی تأثیر عامل های بیوگرافی در اثر بخشی سبک های مدیریتی مدیران دانشکده ها و گروههای تربیت بدنی دانشگاههای ایران-نشریه علمی -پژوهشی "المپیک"بهار و تابستان 81- دکتر مهرداد محرم زاده
4- بررسی منابع و عوامل تنیدگی شغلی در مربیان ورزشی آذربایجان غربی-نشریه علمی -پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی"زمستان85- دکتر مهرداد محرم زاده -ابوالقاسم رجائیان
5- مقایسه شیوه های بازاریابی ورزش دانشگاهی کشور های ایران و ترکیه-فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی پاییز 85- دکتر مهرداد محرم زاده
6- مطالعه تطبیقی روش های درآمد زایی فدراسیون کاراته کشور های ایران و ژاپن -نشریه علمی -
پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی "زمستان86- امیر قیامی راد -دکتر مهرداد محرم زاده
7- بررسی عوامل انگیزشی نیرو های داوطلبی در ورزش دانشگاهی -نشریه علمی -پژوهشی "
پژوهش در علوم ورزشی "تابستان87- دکتر مهرداد محرم زاده-محمد صادق افروزه
8- بررسی رابطه عوامل سازمانی(ساختار و تکنولوژی) سازمان تربیت بدنی کشور با استراتژی مدیریت دانش (KM)- نشریه علمی -پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی"- پاییز87 -دکتر میر حسن سید عامری-کیوان عرضه -دکتر مهرداد محرم زاده
9- بررسی تطبیقی نقش عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی از دیدگاه مدیران و دست اندکاران ورزش ایران و استرالیا -مجله علمی پژوهشی حرکت-دانشگاه تهران - بهار 87- امیر قیامی راد-دکتر مهرداد محرم زاده
10- رابطه دیدگاه مدیران ورزشی و مدیران گردشگری کشور و عوامل گردشگری ورزشی در ایران
-علمی -پژوهشی "المپیک"- تابستان 87- امیر قیامی راد،-دکتر مهرداد محرم زاده -باقر حسین پور
11- تأثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی -علمی -
پژوهشی "المپیک"- بهار88- حسام اشراقی، -دکتر میرمحمد کاشف -دکتر مهرداد محرم زاده
12- The study of Applying the Situational Management- مجله علمی پژوهشی حرکت- دانشگاه تهران-تابستان 2004- دکتر مهرداد محرم زاده
13- بررسی راهکارهای بازار یابی برای ترویج و توسعه رشته های ورزشی در ایران -مجله علمی پژوهشی حرکت-دانشگاه تهران - بهار 88- امیر قیامی راد-دکتر مهرداد محرم زاده
14- انگیزش،رضایت مندی و تحلیل رفتگی داوطلبان در ورزش-مجله علمی پژوهشی حرکت-
دانشگاه تهران -گواهی چاپ -دکتر مهرداد محرم زاده
15- مقایسه تأثیر بازخورد آزمودنی مدار و مربی مدار (پس از کوشش های درست و نادرست) بر عملکرد و یادگیری مهارت های حرکتی -نشریه علمی -پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی
"بهار 88- مهدیهقره لر -دکتر حسن محمد زاده -دکتر مهرداد محرم زاده
16- بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانایی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی نشریه علمی -پژوهشی "المپیک"- زمستان 88- دکتر مهرداد محرم زاده -دکتر میر حسن سید عامری -فریده اسدی
17- رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی
نشریه علمی -پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی"- بهار 89- دکتر مهرد اد محرم زاده دکتر میرمحمد کاشف -شیما بهنوش
18-ارتباط عوامل خود کارآمدی (عمومی و تخصصی ) با متغییر های شخصی دبیران تربیت بدنی آذربایجان غربی -نشریه علمی-پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی"- زمستان 88- دکتر مهرداد
محرم زاده -منیژه حسین زاد
19- نگاهی به اسب و اسب سواری در ایران -مجله مطالعات ایرانی -بهار 89- روژان عیسوی-
دکتر مهرداد محرم زاده-دکتر حسن محمد زاده
20- تبیین عوامل موثر بر حمایت های مالی شرکت های خصوصی از باشگاه های ورزشی استان آذربایجان شرقی -نشریه علمی پژوهشی المپیک -گواهی چاپ -دکتر میر حسن سید عامری -دکتر مهرداد محرم زاده -مهدی بشیری -هادی بشیری
21- رابطه فشار اجتماعی و تصویر بدنی با اختلالات خوردن در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار،سمیه محمودی (دانشجوی ارشد)دکتر فاطمه سادات حسینی دکتر مهرداد محرم زاده ،
"نشریه علمی پژوهشی (ISC)پژوهش در علوم ورزشی پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم (گواهی چاپ"(
22- ارنباط عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی
، دکتر مهردادمحرم زاده، زینب شاکر ، میر محمد کاشف ، نشریه علمی پژوهشی حرکت (ISC) مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
23- شناسایی عوامل انگیزشی ، ویژگی های شخصیتی و مولفه های اجتماعی نیروهای داوطلبی در ورزش. محمد صادق افروزه ،دکتر مهرداد محرم زاده، میر محمد کاشف ، محسن افروزه ، نشریه علمی پژوهشی حرکت (ISC)مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
24- رابطه سبکهای رهبری مربیان و انسجام گروهی تیمهای منتخب دانش آموزی شهر ارومیه ،
محسن وحدانی،دکتر مهرداد محرم زاده، محمود آقایی ، اسکندر حسین پور. نشریه علمی پژوهشی حرکت (ISC) مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
25- ارتباط مولفه های پنجگانه هوش عاطفی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی ،دکتر مهرداد محرم زاده، میر حسن سید عامری ، شیدا سعیدی ، نشریه علمی پژوهشی (ISC)پژوهش در علوم ورزشی پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم
26-رابطه سبکهای رهبری مربیان و انسجام گروهی تیمهای بسکتبال حاضر در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور 1389، دکتر مهرداد محرم زاده، محسن وحدانی ، رضا شیخ یوسفی، نشریه علمی پژوهشی (ISC) پژوهش در علوم ورزشی پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم
27- مقایسه و تحلیل برنامه های سوم و چهارم توسعه کلان ورزش استان آذرابیجان غربی و تحلیل یافته ها با رویکرد متدولوژی مهندسی ارزش، سحر احمدی ، میر محمد کاشف ، دکتر مهرداد محرم زاده، محمود کریمی ، نشریه علمی پژوهشی (ISC) پژوهش در علوم ورزشی پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم (
28-سبکهای رهبری مربیان و انسجام گروهی تیمهای حاضر در دهمین(13المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور ) پژوهش در مدیریت ورزشی ورفتار حرکتی.دانشگاه تربیت معلم
29-بررسی رابطه بین تعارض ادراک شده و سبکهای حل تعارض در بین مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانالن استان اذربایجان غربی، پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش.جهاد دانشگاهی تهران
30-ارتباط بین ابعاد وفادارى مشتریان و تقویت برند ملى در لیگ هاى حرفه اى فوتبال و والیبال ایران، پژوهش هاى کاربردى در مدیریت ورزشى.دانشگاه پیام نور
31-رابطه بین سبکهای رهبری مربیان با هویت ورزشی ورزشکاران رشته های تیمی شرکت کننده در یازدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور، پژوهش در ورزش دانشگاهی
32-بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی بانوان استان آذربایجان غربی با تا یکد بر جاذب ههای طبیعی، چهش
33-رابطة سبک های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم های بسکتبال حاضر در دهمین ( المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور )، مطالعات مدیریت ورزشی
34-ارتباط سبکهای رهبری مربیان با هویت ورزشی در بازیکنان تیمهای منتخب، مطالعات روان شناسی ورزشی.پژوهشگاه تربیت بدنی
35-بررسی تأثیردینداری بر هویت قومی ورزشکاران حرفهای استان اردبیل، نشریه مطالعات فرهنگی در ورزش. پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج
36-تبیین رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با وجدان کاری کارکنان ادارات کل ورزش، مطالعات مدیریت ورزشی. پژوهشگاه تربیت بدنی
37-بررسی عوامل بازدارنده موثر بر میزان شرکت معلمان زنمقاطع سه گانه تحصیلی در فعالیت های ورزشی شهر مرند، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
38-ارزیابی مهمترین شاخصهای موثر در توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی، فصلنامه مدیریت و توسعه ورزشی.گیلان
39-ارزیابی سطوح تکنولوژیکی دانشکده ترزبیت بدنی دانشگاه ارومیه با سایر دانشکده های تربیت کشور مجله توسعه مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان
40-بررسی رابطه بین آرزوهای شغلی و جامعه پذیری سازمانی در میان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اذربایجان غربی نشریه مدیریت و فیزیولوژی جهاد دانشگاهی تهران
41- بررسی رابطه بین آرزوهای شغلی و وجدان کاری در میان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اذربایجان غربی نشریه مدیریت و فیزیولوژی جهاد دانشگاهی تهران
42- امکان سنجی پیاده سازی نظام مدیریت مقصد گردشگری ورزشی ایران نشریه مدیریت و فیزیولوژی جهاد دانشگاهی تهران
43- تحلیل عوامل موثر بر تحلیل رفتگی شغلی با استراتژی های مقابله در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان نشریه مدیریت و فیزیولوژی جهاد دانشگاهی تهران
44- ارتباط بین توانمندسازی شناختی و یادگیری سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه نشریه مدیریت و فیزیولوژی جهاد دانشگاهی تهران
45- مقایسه عملکرد خودپنداره تحصیلی رشته تربیت بدنی در نظام آموزشی حضوری و راه دور نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
46-بررسی ظرفیت های بازاریابی ورزشی به منظور توسعه و ترویج رشته های ورزشیدر ایران با تاکید بر هنرهای رزمی(مقاله علمی پژوهشی ISC )نشریه مطالعات مدیریت ورزشی-پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم
47-ا مکان سنجی بروز رفتار شهروند سازمانی از طریق عدالت و اعتماد سازمانی نقش تعهد سازمانی نشریه مدیریت و فیزیولوژی جهاد دانشگاهی تهران
 
48-Relationship between employee personality diminution and job burnout in ministry of sport and youth of Iran WJSS journal
49-The Effect of Organizational Communications System on the Conflict in Physical Education Offices of West Azerbaijan Province, IRAN-M.M.Kashef, M.Moharramzadeh, H.Eshraghi-International Review of Business Research Papers-October 2007
50-Evaluation Of Sport Sponsorship: As An Element Of Sport Marketing Mix-
Bashiri M, Seyed-Ameri MH, Moharramzadeh M-International Review of Business Research Papers-February 2010
51-Moharramzadeh M, ErshadiFard R, M,.Talaie, R. (2011). The relationship between social capital and organizational entrepreneurship in Iran Physical Education Organization. Middle-East Journal of Scientific Research 7(4): 574-580, ISSN 1990-9233(ISI Journal)
 
52-Moharramzadeh M, ErshadiFard R, M,.Talaie, R. (2011). The relationship between social capital and organizational entrepreneurship in Iran Physical Education Organization. Middle-East Journal of Scientific Research7(4): 574-580, ISSN 1990-9233(ISI Journal)
53-M.MoharramzadehS.Nouri (2011). THE INVESTIGATION OF MANAGERSchr('39') LEADERSHIP STYLES AND THEIRRELATIONSHIP WITH EMPLOYMENTS
COMMITMENT AND GROUP COHESION IN PHYSICAL EDUCATION ORGANIZATION OF IRAN Journal of Sports Scienceand Technology.
54-The role of mass media in women`s sport. Salman farzalipour , cengiz akalan , semiyha tuncil , behrouz ghorbanzadeh , mir majid kashef , Mehrdad Moharramzadeh , nayyer hajizadeh. 2012, European journal of sports and exercise science
55-Assessment of military force staff`s readiness for total quality management (
TQM)approval in Tehran province , Salah naghshbandi , bahram yousefi , shirin zardoshtian , Mehrdad Moharramzadeh,2012, Procedia social and behavioral sciences
56-A comparative study of sport marketing opportunity building methods of Iran turkey , Mehrdad Moharramzadeh, kazem mehri , mohammad nasiri , 2012
, Archives des science
57-The relationship between tendency towards organizational entrepreneurship and staff`s performance in sport and youth organization , Mehrdad Moharramzadeh, mir Hassan sayyed ameri , farideh hoseinzadeh m 2012
, International journal of sport studies.
58-Assessment of military force staff`s readiness for total quality management (
TQM)approval in Tehran province , Salah naghshbandi , bahram yousefi , shirin zardoshtian , Mehrdad Moharramzadeh, 2012, Procedia social and behavioral sciences .
59-A comparative study of sport marketing opportunity building methods of Iran turkey , Mehrdad Moharramzadeh, kazem mehri , mohammad nasiri , 2012
, Archives des science.
60-Relationship between coach`s leadership styles and group cohesion in the teamsparticipating in the 10thsport Olympiad of male student , Mohsen vahdani , reza sheikh yousefi, Mehrdad Moharramzadeh, ali ojaghi ,mir hamid salehiyan,
2012, European journal of experimental biology.
مقالات ارایه شده
1-بررسی میزان انعطاف پذیری و سبک های رهبری اتنخابی مدیران ورزشی شاغل در دانشگاهها و تعیین عوامل بیوگرافی مؤثر در انتخاب سبک یا سبک های مناسب مدیریت ورزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران-سومین کنگره علمی ورزشی آموزش عالی-ایران تهران -دکتر مهرداد محرم زاده
2-تأثیر حرکات تمرینی ریلاکس عضلانی ، تنفسی و تصوری بر روی چابکی حرکتی و استقامت عضلانی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز -همایش علمی کاربردی تربیت بدنی و ورزش (همگانی، قهرمانی) ایران-تبریز -دکتر مهرداد محرم زاده
3-بررسی کاربرد نظریه مدیریت مبتنی بر موقعیت هرسی و بلانچارد در مدیریت ورزشی سازمان تربیت بدنی و دانشگاههای ایران -چهارمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی -ایران -گیلان -دکتر مهرداد محرم زاده
4-بررسی نحوه اجرای نظام نوین اداره بیمارستانها در مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانش
گاه علوم پزشکی ارومیه اولین همایش بین المللی اصلاحات و مدیریت تغییر در آموزش پزشکی
ایران-تهران -رقیه مکاری،مهناز کفیلی، ابوالفتح لامعی، نادر پاشاپور، جواد موسوی،زهرا یکتا، خدیجه مخدومی، دکتر مهرداد محرم زاده، جاوید فریدونی
5-بررسی رابطه مدیریت مشارکتی باخلاقیت دبیران تربیت بدنی -چهارمین همایش علمی دانشجوی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای سراسر کشور -ایران -تهران -محمد صادق افروزه، محسن افروزه، دکتر مهرداد محرم زاده
6-رابطه سبک رهبری با میزان رضایت شغلی مدیران تربیت بدنی استان اصفهان -چهارمین همایش  علمی دانشجوی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای سراسر کشور -ایران تهران -حسام اشراقی، دکتر مهرداد محرم زاده
7-بررسی پتانسیل های توریسم ورزشی در مشکین شهر -چهارمین همایش علمی دانشجوی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای سراسر کشور -ایران -تهران -فرزاد نوبخت، ایمانعلی ایمانی، دکتر مهرداد محرم زاده
8-رابطه فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجانشرقی -
اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی ایران
تهران -محبوب شیخ علیزاده، دکتر میر حسن سید عامری، دکتر مهرداد محرم زاده، دکتر فرشاد تجاری
9-دیدگاه صاحبان باشگاههای خصوصی شهر ارومیه درباره موانع ومشکلات موجود در خصوصی سازی ورزش اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی -ایران -تهران-دکتر مهرداد محرم زاده ،اکرم مهدیزاده
10-مقایسه بازاریابی توریسم ورزش کاراته در ایران با کشور ژاپن-اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی -ایران -تهران -امیر قیامی راد، دکتر مهرداد محرم زاده
11-بررسی نقش حامیان مالی، کلوپ های ورزشی و گروههای داوطلب در حضور ایران در عرصه های بین المللی ورزشی -نخستین هم اندیشی بین المللی تاریخ و ورزش ایران-ایران تهران -دکتر مهرداد محرم زاده
12-بررسی مقایسه ای نقش عوامل سوق دهنده، جلب کننده و بازدارنده بر توسعه گردشگری ورزشی
در ایران با کشور ژاپن -هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی -ایران تبریز -امیر قیامی راد، دکتر مهرداد محرم زاده
13-بررسی تأثیر دو نوع بازخورد مربی مدار و آزمودنی مدار بر اجرا و یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون-اولین همایش بین المللی علمی-ورزشی دانشگاههای جهان اسلام -ایران-تهران -مهدیه قره لر، دکتر حسن محمد زاده، دکتر مهرداد محرم زاده
14-بررسی تأثیر دو نوع بازخورد مربی مدار و آزمودنی مدار بر اجرا و یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون -اولین همایش بین المللی علمی-ورزشی دانشگاههای جهان اسلام ایران-تهران -مهدیه قره لر، دکتر حسن محمد زاده، دکتر مهرداد محرم زاده
15-بررسی تعامل ارگانها در توریسم ورزشی -پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی وعلوم ورزشی
ایران-مازندران -خدیجه جوانبخت،، محمدصادق افروزه، دکتر مهرداد محرم زاده
16-بررسی نقش مسافرتهای خارج از کشور مدیران و دست اندرکاران ورزش کشور در دیدگاه آنان نسبت به عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزش در ایران -پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی وعلوم ورزشی -ایران-مازندران -امیر قیامی راد، دکتر مهرداد محرم زاده -اصغر ذوالفقاری
17-رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان تربیت بدنی ایران پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی وعلوم ورزشی-ایران -مازندران -کیوان عرضه، دکتر میرحسن سید عامری -دکتر مهرداد محرم زاده
18-بررسی تحلیلی وضعیت فنی و مهندسی اماکن ورزشی سرپوشیده استان آذربایجان شرقی -اولین کنفرانس بین المللی مهندسی ورزش ایران ایران -تهران -فرزاد نوبخت، دکتر مهرداد محرم زاده
19-مقایسه تأثیر دو نوع بازخورد پس از کوشش های خوب و پس از کوشش های بد بر اجرا و یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون -اولین همایش ملی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش-ایران-کرمانشاه-
مهدیهقره لر، دکتر حسن محمد زاده،-دکتر مهرداد محرم زاده
20-تعیین فاکتور های درگیر در تحلیل رفتگی ورزشکاران-اولین همایش ملی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش -ایران-کرمانشاه-محمدصادق افروزه، دکتر مهرداد محرم زاده، محسن افروزه، علی اصغر سروی
21-مقایسه میزان اعتماد بنفس و و عزت نفس معلولین ورزشکار و غیر ورزشکار استان آذربایجان غربیاولین همایش ملی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش ایران-کرمانشاه-امیر قیامی راد، دکتر مهرداد محرم زاده
22-بررسی راهکارهای پیشرفته بازاریابی رشته ورزشی بدنسازی و قویترین مردان در ایران با تأکید بر توریسم ورزشی -ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی -ایران-کیش-یحیی کیانمرز، دکتر مهرداد محرم زاده-وحیده کیانمرز، رضا رشدی
23-بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سالهای 80تا 84-ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی-ایران-کیش-یحیی کیانمرز، دکتر مهرداد محرم زاده-وحیده کیانمرز، رضا رشدی
24-بررسی تطبیقی نقش عوامل موثر برتوسعه گردشگری ورزشی از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران و ترکیه -ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی ایران-کیش -امید فتح اللهی پروانه،دکتر مهرداد محرم زاده، کیوان عرضه
 
25-بررسی رابطه تکنولوژی مورد استفاده سازمانی (پشتیبانی ICTو شناخت ICT) سازمان تربیت بدنی ایران با استراتژی مدیریت دانش (KM)-ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی-ایران-کیش-کیوان عرضه، دکتر میر حسن سیدعامری-دکتر مهرداد محرم زاده
26-عوامل جلب کننده موثر بر توسعه گردشگری ورزشی شهرستان ارومیه با تأکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی-ایران-کیش--امید فتح اللهی پروانه،دکتر مهرداد محرم زاده، دکتر میر محمد کاشف، حامد عبدالله زاده
27-آیین پهلوانی در ایران باستان-سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی-ایران-تهران
-روژان عیسوی، دکتر مهرداد محرم زاده -دکتر حسن محمد زاده
28-بررسی مقایسه ای شیوه های امکان سنجی بازاریابی ورزشی کشور های ایران و ترکیه اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی-ایران -آمل-امیر قیامی راد، دکتر مهرداد محرم زاده
29-بررسی تحلیلی وضعیت فنی مهندسی اماکن ورزشی سرپوشیده استان آذربایجان شرقی -اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی-ایران-آمل -امیرقیامی راد، دکتر مهرداد محرم زاده
30-ارتباط بین ساختار سازمانی و کاآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی
اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی -ایران-آمل -علی محمد جعفری،-دکتر میر محمد کاشف، -دکتر مهرداد محرم زاده
31-بررسی عوامل بازدارنده موثر بر گردشگری ورزشی استان آذربایجان غربی از دیدگاه کارشناسان اداره کل تربیت بدنی -اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی -ایران آمل-امیدفتحالهیپروانه،-دکتر مهرداد محرم زاده -دکترمیرمحمدکاشف دکترمیرحسن سیدعامری
32-بررسی نقش عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل -اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی -ایران آمل-فرزاد نوبخت، دکتر مهرداد محرم زاده -دکتر ناهید اتقیاء
33-ایرانیان مبدع چوگان و گسنره آن در جهان -همایش بین المللی ایران فرهنگی : گذشته حال آینده
ایران -تهران-روژان عیسوی، دکتر مهرداد محرم زاده -دکتر حسن محمدزاده
 
34-بررسی رابطه عوامل سازمانی ( تعلق سازمانی، خلاقیت فردی و سازش با پدیده تعارض) با استقرار مدیریت دانایی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی -همایش ملی مدیریت ورزشی با تأکید بر سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران -ایران -تهران -فریده اسدی، مهتاب امیر خسرو، دکتر مهرداد محرم زاده، دکتر میرحسن سیدعامری
35-بررسی همسویی عملکرد رسانه های گروهی کشور با اهداف تربیت بدنی -همایش ملی مدیریت ورزشی با تأکید بر سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران -ایران -تهران-امیر قیامی راد، دکتر مهرداد محرم زاده
36-توسعه پایدار و ورزش ، همایش ملی مدیریت ورزشی با تأکید بر سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران-ایران-تهران-دکتر مهرداد محرم زاده، فرزاد نوبخت، پریسا صداقتی
37-ارتباط ادراک کارکنان از عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای و توسعه رفتار شهروندی سازمانی آنها در ادارت تربیت بدنی استان آذربایجان غربی ، همایش توسعه ورزش شهروندی ، ایران-تهران-زینب شاکر ، دکتر مهرداد محرم زاده، دکتر میرمحمد کاشف
38-بررسی وضعیت ایمنی و بهداشتی اماکن و فضا های ورزشی شهرستان جهرم ، همایش توسعه ورزش شهروندی ، ایران-تهران-محمد صادق افروزه ، دکتر مهرداد محرم زاده ، دکتر میر محمد کاشف، محسن افروزه
39-ارتباط بین مدیریت تجربه مشتری و بهره وری سازمانی در باشگاههای ورزشی شهرستان ارومیه ، همایش توسعه ورزش شهروندی ، ایران-تهران-دکتر مهرداد محرم زاده ، هاجر محمدی
40-نقش توریسم ورزشی بر توسعه شهری، همایش توسعه ورزش شهروندی ، ایران-تهران-رضا طلایی، دکتر مهرداد محرم زاده ، وجیه سادات امیری
41-رتباط بین ابعاد شخصیت ( مدل 5عاملی) و تحلیل رفتگی شغلی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی -دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی -ایران آمل-دکتر مهرداد محرم زاده،دکتر سید عامری، محسن وحدانی رضا شیخ یوسفی
 
 
42-بررسی ادراکات کارکنان و مدیران از عناصر مدیریت استعداد در اداره کل تربیت بدنی است
ان فارس-دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی -ایران آمل-دکتر مهرداد محرم زاده، دکتر سید عامری، سعیده ذبیحی
43-بررسی عوامل توسعه گردشگری ورزشی شمالغرب کشور-دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی -ایران آمل-زینب نقی لو، فریبا عسکریان ،دکتر هاشم کوزه چیان ، دکتر مهرداد محرم زاد
44-رابطه فشار های فرهنگی اجتماعی با اختلالات خوردن در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار -دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی -ایران آمل-دکتر فاطمه سادات حسینی ، دکتر مهرداد محرم زاد
45-بررسی و مقایسه کیفیت زندگی کاری و خرده مقایسهای آن در بین معلمان فعال و غیر فعال حرکتی ایران آملاسکندر حسین پور، دکتر مهرداد محرم زاده ، محمد حضرتی ، محسن وحدانی ، دکتر میر محمد کاشف
46-محرم زاده م، طلایی ر، بهنوش ش. (1390) بررسی ومقایسه ویژگیهای کمالگرایی وپرخاشگری بازیکنان پستهای مختلف فوتبال لیگ دسته دوکشوری، ، دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی،
19و20خرداد ماه، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران (پوستر)دکتر مهرداد محرم زاده ، رضا طلایی، شیما بهنو
47-ارتباط بین سبک های رهبری مربیان و انسجام گروهی در تیم های حاضر درهفتمین المپیاد ورزشی
دانشجویان پسر-محسن وحدانی ،دکتر مهرداد محرم زاده ، رضا شیخ یوسفی ،میثاق حسینی کشتان ،جمشید حبیب وند-دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی،19و20خرداد ماه، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
48-شناسایی عوامل انگیزشی ، ویژگی های شخصیتی و مولفه های اجتماعی نیروهای داوطلبی در ورزش
49-بررسی ارتباط بین انگیزش ورزشی با عزت نفس کشتی گیران ، اولین همایش ملی علم و کشتی ،
1391،دکتر مهرداد محرم زاده، میترا محمدی ، محمد امین صیادی ، یوسف منگشتی
50-بررسی ظرفیتهای بازاریابی ورزشی به منظور توسعه و ترویج رشته ورزشی هندبال در ایران. شیدا سعیدی، دکتر مهرداد محرم زاده، امیر قیامی راد. دومین همایش ملی علم و هندبال ، 1391
51-بررسی عوامل و منابع تنش زای شغلی در مربیان ورزشی رشته های هندبال و تکواندو استان آذربایجان غربی،1391، دکتر مهرداد محرم زاده، مرتضی فتاح پور مرندی ، سعید اشرفی، دومین همایش ملی علم و هندبا
52-بررسی عوامل تنش زای شغلی در مربیان و داوران هندبال شهرهای ارومیه ، سنندج و همدان،
1391، دکتر مهرداد محرم زاده، بهزاد احدی ، چالاک مجیدی ، گلاله رسول آذر، دومین همایش ملی علم و هندبا
53-بررسی رابطه هوش معنوی و شادکامی ورزشکاران هندبالیست استان آذربایجان غربی، 1391،فریبرز فتحی ، دکتر مهرداد محرم زاده، میر حسن سید عامری ، جمال قادر زاده، دومین همایش ملی علم و هندبال
54-بررسی ارتباط بین انگیزش شغلی و تعهد حرفه ای مربیان کشتی استان آذربایجان غربی با توجه به عوامل جمعیت شناختی، 1391، دکتر مهرداد محرم زاده، روناک اکبری ، فاطمه ایلون کشکولی ، زینب یوسفی ، اولین همایش ملی علم و کشتی
55-نقش ادراک شخصی از استعداد در فعالیتهای ورزشی تفریحی بر مشارکت ورزشی دانشجویان،
1391،میرحسن سید عامری ، دکتر مهرداد محرم زاده، شیوا حریری مهربانی، دومین همایش ملی استعداد یابی ورزش
56-تبیین بازاریابی گردشگری ورزشی استان آذربایجان غربی از دیدگاه کارشناسان ادارات ورزش و جوانان و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
57-بررسی ارتباط بین تعهد عاطفی و تعالی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و چوانان و هیئت کشتی استان آذربایجان غربی براساس مدل تعالی سازمانی EFQM. رضا طلایی، دکتر مهرداد محرم زاده، اولین همایش ملی علم و کشتی. 1391
58-بررسی ارتباط بین خصوصیات دموگرافیک کشتی گیران و منش ورزشی آنها، دکتر مهرداد محرم زاده، محمد امین صیادی، میترا محمدی، سوران بهرامی. اولین همایش ملی علم و کشتی، 1391
59-رابطه بین برند سازی برتر در فروش محصولات ورزشی کشور. میرمحمد کاشف، دکتر مهرداد محرم زاده،صبیحه همدمی، مرتضی فتاح پور مرندی، اولین همایش ملی علم و کشت1391
60-ارتباط بین ابعاد شخصیتی و جهت گیری رفتارهای ورزشی در کشتی گیران منتخب خراسان شمالی. محسن وحدانی، دکتر مهرداد محرم زاده ، علی حسین گلبهار، رضا شیخ یوسفی. اولین همایش ملی علم و کشتی،1391
61-تاثیر ورزش صبحگاهی بر سلامتی روانی سالمندان، همایش سراسری سلامت سالمندان
62-بازاریابی ورزشی در عصر جدید، کنقرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
63-ارتباط اخلاق کاری با بهره وری عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ا.غ، دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
64-بررسی نقش شاحصهای مدت اقامت و درامد گردشگران در توسعه صنعت گردشگری ورزشی فارس، اولین همایش تخصصی مدیریت برگزاریرویدادهای ورزشی
65-بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد نقش شاخصهای رضایت و وفاداری در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان قارس اولین همایش ملی تخصصی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزش
66-ارزیابی مهارتهای هشتگانه مدیران اداره ورزش و جوانان ایتان اردبیل از دیدگاه مشتریان اولین همایش تخصصی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی
67-تعیین ارزشهای محوری در برنامهی راهبردی ادارهی کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی کنگره ملی-تخصصی علوم ورزشی:نیاز نسل فردا
68-ارزشیابی مهارتهای هشتگانه مدیران ورزشی از دیدگاه کارکنان ورزش و جوانان اردبیل-
اولین همایش تخصصی برگزاری رویدادهای ورزش
69-تعیین استانداردهای حرفه ای معلمان تربیت بدنی با استفاده از روش دلفی-دومین همایش ملی علوم مدیریت
70-تعیین استانداردهای حرفه ای معلمان تربیت بدنی با استفاده از روش دلفی-دومین همایش ملی علوم مدیریت
71-هشتمین کنگره بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم دارای2مقاله سخنرانی بلند و 12
مقاله پوستر در حوزه های بازاریابی و مدیریت ورزشی
 
 
72-Study of sport managerleadership style of iran sport organization and Universities -14th Multy-disciplinary Iranian Researchers confrence in Europe -
ENGLAND –LIVERPOOL -Moharramzadeh.M
73-Study of University Sport Marketing Methods: A case Study in Turkey niversity and comparative with Iran universities -14th Multy-disciplinary Iranian esearchers confrence in Europe -ENGLAND –LIVERPOOL -Moharramzadeh.M ahnazmohmma
dzade nasrabadi
74-The comparison of incoming channels between IRAN and TURKEY Karate Federation -Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science –Japan -
Hiroshima -GHiami rad.A -Moharramzadeh.M
75-The comparison of the factors affecting development of sort tourism from the point view of sport managers of Iran and Australia -Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science -Japan -Hiroshima -GHiami rad.A-Moharramzadeh.M
76-The examination of marketing approaches to the developmentof sport tourism in IRAN -Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science -GHiami rad.A -
Moharramzadeh.M-Japan-Hiroshima
77-The Comparative Study of Sport Marketing Opportunity Bulding Methods of Iran & Turkey -8th International Confrence on sport-GHiami rad.A -Moharramzadeh.M -Hoseinpour.B-Economics,Management,Marketing & Social Aspects –Athen-Greece
78-Study and Comparison of Characteristics of Perfectionism and Aggression of Football Players in Different Position in League Competition Tow in Iran-
15th Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE of SPORT SCIENCE-
MOHARRAMZADEH, M., TALAIE, R., NAGHAVI, L.-Antalia-Turkey-23-26June
79-THE INVESTIGATION OF THE IRANIAN MASS MEDIAS ROLE IN EAST AZERBAIJANIAN FEMALES TRENDING TOWARDS GENERAL AND COMPETITIVE SPORTS TRAINING <2005-2009>-15th Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE of SPORT SCIENCE-Amir Ghiami Rad (MSc), Mehrdad Moharramzadeh (Ph.D), Erdal zorba (Prof.Dr) -Antalia-Turkey-23-26June
80-EFFECT OF MODELING METHODS ON LEARNING OF VOLEYBALL SERVE SKILL-
EMPHASIS ON SELF-EFFICACY-Mohammadzadeh.H -Moharramzadeh.M-
Yazdani .Hajar-15th Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE of SPORT SCIENCE-Antalia-Turkey-23-26June
81-THE ROLE OF MEDIA IN ATTRACTING ECONOMIC SITUATION IN GE
NERAL AND CHAMPION SPORTS IN IRAN-MOHARRAMZADEH, M., TALAIE, R., NAGHAVI, L-13th World Sport for All Congress-13th World Sport for All Congress-
Jyväskylä, Finland
82-the Causes of tendency and non-tendency of woman of Tabriz for sport for all-
M.Moharramzadeh-A.ghiiami rad-5th international Scientific Congress “Sport, Stress, Adaptations”-23-25April 2010-Sofia-Bolgharia
83-Moharramzadeh M., Talaie R., Abbasi F., Naghavi L. The study of Effective factors on presence of fans in volleyball matches of West Azarbyjan teams, , ECSS Congress, Liverpool United Kingdom, 23-27June 2011
84-Moharramzadeh M., Talaie R., Saeedi Sh., Naghavi L. Relationship biographical partecular and emotional intelligence components total Office Managers, of Physical Education Offices and Sport Board West Azarbaijan Province, 10
th ECSS Congress, Liverpool-United Kingdom, 23-27June 2011
85-Moharramzadeh M., Talaie R., Naghavi L. Applied Comparative of university sport marketing approach of Iran and Turkey in order to physical education development of Iran higher education, 9th Annual International Conference on Marketing, Athens, Greece, 4-7July 2011
86-Moharramzadeh M, mir Hassan sayyed ameri , ronak akbari. Relation between
costumer`s commitment enhancement of sport brand.. 4thworld conference of the international society for the social science of sport. 2012
87-Moharramzadeh M, Reza talaie , farhad abbasi , Leila naghavi The study of effective factors on presence of fans in volleyball matches of west Azarbayjan teams.. 2012. 2ndinternational social sciencesin physical education and sport congress.
 
 
برگشت به صفحه کارنامه علمی