اعضا - مهرداد محرم زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور مهرداد محرم زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
 
1- بررسی سطح آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه ارومیه و تهیه نورم امتحانی - مجله علمی پژوهشی حرکت دانشگاه تهران -بهار 79-دکترمهرداد محرم زاده -دکتر حسن محمد زاده
2- بررسی ومقایسه تاثیر برنامه تمرینی PRT بر روی استرس وعوامل آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان -مجله علمی پژوهشی حرکت-دانشگاه تهران-بهار 81- دکتر مهرداد محرم زاده
3- بررسی تأثیر عامل های بیوگرافی در اثر بخشی سبک های مدیریتی مدیران دانشکده ها و گروههای تربیت بدنی دانشگاههای ایران-نشریه علمی -پژوهشی "المپیک"بهار و تابستان 81- دکتر مهرداد محرم زاده
4- بررسی منابع و عوامل تنیدگی شغلی در مربیان ورزشی آذربایجان غربی-نشریه علمی -پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی"زمستان85- دکتر مهرداد محرم زاده -ابوالقاسم رجائیان
5- مقایسه شیوه های بازاریابی ورزش دانشگاهی کشور های ایران و ترکیه-فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی پاییز 85- دکتر مهرداد محرم زاده
6- مطالعه تطبیقی روش های درآمد زایی فدراسیون کاراته کشور های ایران و ژاپن -نشریه علمی -
پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی "زمستان86- امیر قیامی راد -دکتر مهرداد محرم زاده
7- بررسی عوامل انگیزشی نیرو های داوطلبی در ورزش دانشگاهی -نشریه علمی -پژوهشی "
پژوهش در علوم ورزشی "تابستان87- دکتر مهرداد محرم زاده-محمد صادق افروزه
8- بررسی رابطه عوامل سازمانی(ساختار و تکنولوژی) سازمان تربیت بدنی کشور با استراتژی مدیریت دانش (KM)- نشریه علمی -پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی"- پاییز87 -دکتر میر حسن سید عامری-کیوان عرضه -دکتر مهرداد محرم زاده
9- بررسی تطبیقی نقش عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی از دیدگاه مدیران و دست اندکاران ورزش ایران و استرالیا -مجله علمی پژوهشی حرکت-دانشگاه تهران - بهار 87- امیر قیامی راد-دکتر مهرداد محرم زاده
10- رابطه دیدگاه مدیران ورزشی و مدیران گردشگری کشور و عوامل گردشگری ورزشی در ایران
-علمی -پژوهشی "المپیک"- تابستان 87- امیر قیامی راد،-دکتر مهرداد محرم زاده -باقر حسین پور
11- تأثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی -علمی -
پژوهشی "المپیک"- بهار88- حسام اشراقی، -دکتر میرمحمد کاشف -دکتر مهرداد محرم زاده
12- The study of Applying the Situational Management- مجله علمی پژوهشی حرکت- دانشگاه تهران-تابستان 2004- دکتر مهرداد محرم زاده
13- بررسی راهکارهای بازار یابی برای ترویج و توسعه رشته های ورزشی در ایران -مجله علمی پژوهشی حرکت-دانشگاه تهران - بهار 88- امیر قیامی راد-دکتر مهرداد محرم زاده
14- انگیزش،رضایت مندی و تحلیل رفتگی داوطلبان در ورزش-مجله علمی پژوهشی حرکت-
دانشگاه تهران -گواهی چاپ -دکتر مهرداد محرم زاده
15- مقایسه تأثیر بازخورد آزمودنی مدار و مربی مدار (پس از کوشش های درست و نادرست) بر عملکرد و یادگیری مهارت های حرکتی -نشریه علمی -پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی
"بهار 88- مهدیهقره لر -دکتر حسن محمد زاده -دکتر مهرداد محرم زاده
16- بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانایی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی نشریه علمی -پژوهشی "المپیک"- زمستان 88- دکتر مهرداد محرم زاده -دکتر میر حسن سید عامری -فریده اسدی
17- رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی
نشریه علمی -پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی"- بهار 89- دکتر مهرد اد محرم زاده دکتر میرمحمد کاشف -شیما بهنوش
18-ارتباط عوامل خود کارآمدی (عمومی و تخصصی ) با متغییر های شخصی دبیران تربیت بدنی آذربایجان غربی -نشریه علمی-پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی"- زمستان 88- دکتر مهرداد
محرم زاده -منیژه حسین زاد
19- نگاهی به اسب و اسب سواری در ایران -مجله مطالعات ایرانی -بهار 89- روژان عیسوی-
دکتر مهرداد محرم زاده-دکتر حسن محمد زاده
20- تبیین عوامل موثر بر حمایت های مالی شرکت های خصوصی از باشگاه های ورزشی استان آذربایجان شرقی -نشریه علمی پژوهشی المپیک -گواهی چاپ -دکتر میر حسن سید عامری -دکتر مهرداد محرم زاده -مهدی بشیری -هادی بشیری
21- رابطه فشار اجتماعی و تصویر بدنی با اختلالات خوردن در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار،سمیه محمودی (دانشجوی ارشد)دکتر فاطمه سادات حسینی دکتر مهرداد محرم زاده ،
"نشریه علمی پژوهشی (ISC)پژوهش در علوم ورزشی پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم (گواهی چاپ"(
22- ارنباط عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی
، دکتر مهردادمحرم زاده، زینب شاکر ، میر محمد کاشف ، نشریه علمی پژوهشی حرکت (ISC) مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
23- شناسایی عوامل انگیزشی ، ویژگی های شخصیتی و مولفه های اجتماعی نیروهای داوطلبی در ورزش. محمد صادق افروزه ،دکتر مهرداد محرم زاده، میر محمد کاشف ، محسن افروزه ، نشریه علمی پژوهشی حرکت (ISC)مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
24- رابطه سبکهای رهبری مربیان و انسجام گروهی تیمهای منتخب دانش آموزی شهر ارومیه ،
محسن وحدانی،دکتر مهرداد محرم زاده، محمود آقایی ، اسکندر حسین پور. نشریه علمی پژوهشی حرکت (ISC) مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
25- ارتباط مولفه های پنجگانه هوش عاطفی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی ،دکتر مهرداد محرم زاده، میر حسن سید عامری ، شیدا سعیدی ، نشریه علمی پژوهشی (ISC)پژوهش در علوم ورزشی پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم
26-رابطه سبکهای رهبری مربیان و انسجام گروهی تیمهای بسکتبال حاضر در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور 1389، دکتر مهرداد محرم زاده، محسن وحدانی ، رضا شیخ یوسفی، نشریه علمی پژوهشی (ISC) پژوهش در علوم ورزشی پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم
27- مقایسه و تحلیل برنامه های سوم و چهارم توسعه کلان ورزش استان آذرابیجان غربی و تحلیل یافته ها با رویکرد متدولوژی مهندسی ارزش، سحر احمدی ، میر محمد کاشف ، دکتر مهرداد محرم زاده، محمود کریمی ، نشریه علمی پژوهشی (ISC) پژوهش در علوم ورزشی پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم (
28-سبکهای رهبری مربیان و انسجام گروهی تیمهای حاضر در دهمین(13المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور ) پژوهش در مدیریت ورزشی ورفتار حرکتی.دانشگاه تربیت معلم
29-بررسی رابطه بین تعارض ادراک شده و سبکهای حل تعارض در بین مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانالن استان اذربایجان غربی، پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش.جهاد دانشگاهی تهران
30-ارتباط بین ابعاد وفادارى مشتریان و تقویت برند ملى در لیگ هاى حرفه اى فوتبال و والیبال ایران، پژوهش هاى کاربردى در مدیریت ورزشى.دانشگاه پیام نور
31-رابطه بین سبکهای رهبری مربیان با هویت ورزشی ورزشکاران رشته های تیمی شرکت کننده در یازدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور، پژوهش در ورزش دانشگاهی
32-بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی بانوان استان آذربایجان غربی با تا یکد بر جاذب ههای طبیعی، چهش
33-رابطة سبک های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم های بسکتبال حاضر در دهمین ( المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور )، مطالعات مدیریت ورزشی
34-ارتباط سبکهای رهبری مربیان با هویت ورزشی در بازیکنان تیمهای منتخب، مطالعات روان شناسی ورزشی.پژوهشگاه تربیت بدنی
35-بررسی تأثیردینداری بر هویت قومی ورزشکاران حرفهای استان اردبیل، نشریه مطالعات فرهنگی در ورزش. پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج
36-تبیین رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با وجدان کاری کارکنان ادارات کل ورزش، مطالعات مدیریت ورزشی. پژوهشگاه تربیت بدنی
37-بررسی عوامل بازدارنده موثر بر میزان شرکت معلمان زنمقاطع سه گانه تحصیلی در فعالیت های ورزشی شهر مرند، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
38-ارزیابی مهمترین شاخصهای موثر در توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی، فصلنامه مدیریت و توسعه ورزشی.گیلان
39-ارزیابی سطوح تکنولوژیکی دانشکده ترزبیت بدنی دانشگاه ارومیه با سایر دانشکده های تربیت کشور مجله توسعه مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان
40-بررسی رابطه بین آرزوهای شغلی و جامعه پذیری سازمانی در میان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اذربایجان غربی نشریه مدیریت و فیزیولوژی جهاد دانشگاهی تهران
41- بررسی رابطه بین آرزوهای شغلی و وجدان کاری در میان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اذربایجان غربی نشریه مدیریت و فیزیولوژی جهاد دانشگاهی تهران
42- امکان سنجی پیاده سازی نظام مدیریت مقصد گردشگری ورزشی ایران نشریه مدیریت و فیزیولوژی جهاد دانشگاهی تهران
43- تحلیل عوامل موثر بر تحلیل رفتگی شغلی با استراتژی های مقابله در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان نشریه مدیریت و فیزیولوژی جهاد دانشگاهی تهران
44- ارتباط بین توانمندسازی شناختی و یادگیری سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه نشریه مدیریت و فیزیولوژی جهاد دانشگاهی تهران
45- مقایسه عملکرد خودپنداره تحصیلی رشته تربیت بدنی در نظام آموزشی حضوری و راه دور نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
46-بررسی ظرفیت های بازاریابی ورزشی به منظور توسعه و ترویج رشته های ورزشیدر ایران با تاکید بر هنرهای رزمی(مقاله علمی پژوهشی ISC )نشریه مطالعات مدیریت ورزشی-پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم
47-ا مکان سنجی بروز رفتار شهروند سازمانی از طریق عدالت و اعتماد سازمانی نقش تعهد سازمانی نشریه مدیریت و فیزیولوژی جهاد دانشگاهی تهران
 
48-Relationship between employee personality diminution and job burnout in ministry of sport and youth of Iran WJSS journal
49-The Effect of Organizational Communications System on the Conflict in Physical Education Offices of West Azerbaijan Province, IRAN-M.M.Kashef, M.Moharramzadeh, H.Eshraghi-International Review of Business Research Papers-October 2007
50-Evaluation Of Sport Sponsorship: As An Element Of Sport Marketing Mix-
Bashiri M, Seyed-Ameri MH, Moharramzadeh M-International Review of Business Research Papers-February 2010
51-Moharramzadeh M, ErshadiFard R, M,.Talaie, R. (2011). The relationship between social capital and organizational entrepreneurship in Iran Physical Education Organization. Middle-East Journal of Scientific Research 7(4): 574-580, ISSN 1990-9233(ISI Journal)
 
52-Moharramzadeh M, ErshadiFard R, M,.Talaie, R. (2011). The relationship between social capital and organizational entrepreneurship in Iran Physical Education Organization. Middle-East Journal of Scientific Research7(4): 574-580, ISSN 1990-9233(ISI Journal)
53-M.MoharramzadehS.Nouri (2011). THE INVESTIGATION OF MANAGERSchr('39') LEADERSHIP STYLES AND THEIRRELATIONSHIP WITH EMPLOYMENTS
COMMITMENT AND GROUP COHESION IN PHYSICAL EDUCATION ORGANIZATION OF IRAN Journal of Sports Scienceand Technology.
54-The role of mass media in women`s sport. Salman farzalipour , cengiz akalan , semiyha tuncil , behrouz ghorbanzadeh , mir majid kashef , Mehrdad Moharramzadeh , nayyer hajizadeh. 2012, European journal of sports and exercise science
55-Assessment of military force staff`s readiness for total quality management (
TQM)approval in Tehran province , Salah naghshbandi , bahram yousefi , shirin zardoshtian , Mehrdad Moharramzadeh,2012, Procedia social and behavioral sciences
56-A comparative study of sport marketing opportunity building methods of Iran turkey , Mehrdad Moharramzadeh, kazem mehri , mohammad nasiri , 2012
, Archives des science
57-The relationship between tendency towards organizational entrepreneurship and staff`s performance in sport and youth organization , Mehrdad Moharramzadeh, mir Hassan sayyed ameri , farideh hoseinzadeh m 2012
, International journal of sport studies.
58-Assessment of military force staff`s readiness for total quality management (
TQM)approval in Tehran province , Salah naghshbandi , bahram yousefi , shirin zardoshtian , Mehrdad Moharramzadeh, 2012, Procedia social and behavioral sciences .
59-A comparative study of sport marketing opportunity building methods of Iran turkey , Mehrdad Moharramzadeh, kazem mehri , mohammad nasiri , 2012
, Archives des science.
60-Relationship between coach`s leadership styles and group cohesion in the teamsparticipating in the 10thsport Olympiad of male student , Mohsen vahdani , reza sheikh yousefi, Mehrdad Moharramzadeh, ali ojaghi ,mir hamid salehiyan,
2012, European journal of experimental biology.
:: ::