اعضا - مهرداد محرم زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور مهرداد محرم زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
 • مدیریت سازمانهای ورزشی
 • مبانی روانی – اجتماعی در تربیت بدنی
 • تئوری های مدیریت
 • مدیریت بازاریابی ورزشی
 • مدیریت مشارکتی در سازمان های ورزشی
 • اصول و مبانی گردشگری ورزشی
 • مدیریت ارتباطات ورزشی
 • روانشناسي كار در ساز مان ها
 • مدیریت سرمایه گذاری در ورزش
 • بازاریابی در سازمانهای ورزشی پسامدرن
 • مجموعه ابزارهای مدیریت ورزشی
 • بازاریابی نوین در ورزش
 • آمار در تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • مدیریت نشان و بلیط فروشی در ورزش
 • اخلاق در مدیریت ورزشی
 • مدیریت برندسازی در ورزش
 • نورومارکتینگ در ورزش
 • گردشگری ورزش های ماجراجویانه (زیر چاپ)
:: ::