اعضا - نیکروز حیدری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر نیکروز حیدری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
هندسه و توپولوژی-هندسه دیفرانسیل-ساختارهای هندسی روی خمینه‌های (شبه)-ریمانی-هندسه فیزیکی
:: ::