اعضا - نیکروز حیدری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر نیکروز حیدری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
کارشناسی : ریاضی محض-دانشگاه تربیت معلم آذربایجان-تبریز-ایران
کارشناسی ارشد : ریاضی محض گرایش هندسه و توپولوژی-دانشگاه تربیت مدرس-تهران-ایران
دکتری: ریاضی محض گرایش هندسه و توپولوژی (هندسه دیفرانسیل)-دانشگاه تربیت مدرس-تهران ایران
:: ::