اعضا - محمد ضارب نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور محمد ضارب نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی

- مدیر گروه آموزشی ریاضی کاربردی دانشگاه محقق اردبیلی
- سرپرست گروه آموزشی علوم کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی
- معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه محقق اردبیلی 
- مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه محقق اردبیلی و دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اردبیل
- رئیس مرکز رشد واحد های فناوری دانشگاه محقق اردبیلی
- مدیر استعداد درخشان، برنامه ریزی درسی، مرکز آموزش های مجازی و دوره های آزاد و مهارتی دانشگاه محقق اردبیلی


 

:: ::