اعضا - محمد ضارب نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور محمد ضارب نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوایز

- دانشجوی ممتاز و فارغ التحصيل رتبه اول در دوره کارشناسی

- دانشجوی ممتاز آموزشی در دوره فوق ليسانس

-  دانشجوی ممتاز آموزشی دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران در سال تحصیلی 85-1384در مقطع دکتری

- دانشجوی ممتاز پژوهشی دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران در سال تحصیلی 85-1384در مقطع دکتری

- فارغ التحصيل رتبه اول دوره دکتری

- پژوهشگر منتخب دانشکده علوم ریاضی در سال 1392

- مدیر نمونه دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1396

:: ::