اعضا - محمد وجدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمد وجدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره
ردیف دانشجو مقطع عنوان پایاننامه تاریخ دفاع
1 محمد نمازی زاده کارشناسی ارشد بررسی عددی تاثیر پره جداکننده دوبل بر عملکرد پمپ گریز از مرکز تابستان 95
2 مریم حاجی پور کارشناسی ارشد تاثیر پره جداکننده بر کاویتاسیون پمپ گریز از مرکز پاییز 95
3 رضا میرزاده کارشناسی ارشد بررسی تغییر مکان محیطی پره های جداکننده بر عملکرد پمپ گریز از مرکز پاییز 95
4 سینا صادقیان کارشناسی ارشد بررسی عددی تاثیر پره های جداکننده دوبل بر عملکرد پمپ گریز از مرکز به عنوان توربین پاییز 96
5 مالک فرجی کارشناسی ارشد تحقیق پیرامون تاثیر پره های جداکننده بر پمپ گریز از مرکز با سرعت دورانی 2900 در در دقیقه زمستان 96
6 پیام ماشینچی کارشناسی ارشد تعیین ضریب لغزش برای پروانه گریز از مرکز با سرعت مخصوص متوسط با پره جداکننده دوبل در نقطه خارج از طراحی  
7 صابر فهیمی کارشناسی ارشد شبیه سازی عددی تاثیر پره های جداکننده دوبل بر عملکرد پمپ گریز از مرکز با سیال ویسکوز  
8 زهرا حاجتی کارشناسی ارشد بررسی عددی جریان خون طی عبور از دریچه لانه کبوتری سیاهرگ پا  
9 عوض عالی همت کارشناسی ارشد تحلیل اگزرژی کمپرسور و کندانسور یک چرخه تبرید ساده از داده های تجربی مستخرج از سه مبرد مختلف متداول در چرخه  
         
:: ::