اعضا - محمد وجدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمد وجدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی
مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس 
مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک شریف
مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز 
 
:: ::