اعضا - عسگر عباداللهی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عسگر عباداللهی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوایز
  •  پژوهشگر برتر  دانشکده در سال تحصیلی 98-1397

  • انتخاب به عنوان نویسنده مقاله با بالاترین IF/MIF در جنشواره طرح 10*10 دانشگاه محقق اردبیلی.

  • انتخاب به عنوان هیات علمی دارای بیشترین امتیازات مقالات علمی پژوهشی در جشنواره طرح 10*10 دانشگاه محقق اردبیلی.

  • دریافت بورسیه تحصیلی از دانشگاه محقق اردبیلی.
  • عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان از سال 1390 تا 1394.

:: ::