اعضا - عزیز باباپور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عزیز باباپور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
 1377-1382: ليسانس مهندسی شيمی (صنايع گاز- طراحي فرايندهاي صنايع نفت با کد رشته 476) دانشکده مهندسي شيمي و نفت، دانشگاه صنعتی شريف
1382-1384: فوق ليسانس مهندسي شيمي، دانشکده مهندسي شيمي و نفت، دانشگاه صنعتی شريف
1390-1394: دکتري مهندسي شيمي، دانشکده مهندسي شيمي، نفت و گاز، دانشگاه شيراز
:: ::