اعضا - ولی محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ولی محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
محمدی، ولی. (1396). بررسی ارتباط بین عزت نفس و فرسودگی شغلی معلمان با عملکرد آنها در تدریس زبان انگلیسی. فصلنامه روانشناسی مدرسه، 6 (4)، 161-175.
رضایی شریف، علی؛ ابراهیم خانی، محمد رضا و محمدی، ولی. (1396). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی در یادگیرندگان زبان انگلیسی. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 5(9)، 83-102.
 
:: ::