اعضا - ولی محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ولی محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

دیپلم: ریاضی و فیزیک، دبیرستان طالقانی، اردبیل

کارشناسی: آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

کارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی،دانشگاه تربیت معلم، تهران

دکتری: آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه خوارزمی، تهران

:: ::