اعضا - ولی محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ولی محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
1. Tracing Metadiscursive Stance over Time and across Disciplines: A Comparative Study of English Research Articles (2016), Fourth International Conference on Applied Research in Language Studies
2. Mapping Metadiscursive Epistemic and Attitudinal Stance in English Research Articles: A Cross-Disciplinary Study over Time (2017), Metadiscourse Across Genres
3. Stance in English research articles: A diachronic, cross-disciplinary study (2017), The 8th Conference on Issues in English Language Teaching in Iran (IELTI 8)
:: ::