اعضا - عبداله برهانی فر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور عبداله برهانی فر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر

لیسانس ریاضی از دانشگاه تبریز در سال 1370 و فوق لیسانس ریاضی کاربردی ازدانشگاه تبریز در تاریخ 1370 را اخذ نمودم.در سال 1383دکتری ریاضی کاربردی را از دانشگاه دولتی مسکو اخذ نمودم. استاد تمام در گروه ریاضیات و کاربردها می باشم

:: ::