اعضا - فاطمه قنادی اصل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فاطمه قنادی اصل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی
رییس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
عضو کمیسیون موارد خاص استان
عضو  و نماینده دانشگاه کمیته فرهنگی-پیشگیری استان
پیام گزار سلامت استان
:: ::