اعضا - فاطمه قنادی اصل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فاطمه قنادی اصل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

دکتری: علوم تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، 1393

عنوان پایان نامه دکتری: کارایی الگوی فرا نظری توام با رژیم کم کالری متعادل در کاهش وزن زنان چاق

 

كارشناسي ارشد: علوم تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، 1378

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسي وضعيت تغذيه بيماران ديابتي نوع دو مراجعه كننده به كلينيك ديابت اردبيل

 

كارشناسي: علوم تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، 1375

:: ::