اعضا - فاطمه قنادی اصل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فاطمه قنادی اصل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوایز

عنوان

علت دريافت

محل دريافت

مقام اعطاء كننده

تاريخ دريافت

تقدير

همكاري مثمرثمر

صدا و سيماي استان اردبيل

مدير كل صدا و سيما

1383

تشويق

عملكرد مطلوب

دانشگاه محقق اردبيلي

معاون اداري ومالي

1383

تقدير

حضور فعال در عرصه علم

همايش تجليل از بانوان نخبه اردبيل

فرماندار اردبيل

1383

كارمند فعال

دانشگاه محقق اردبيلي

رياست دانشگاه

1385

تشويق

عملكرد مطلوب

دانشگاه محقق اردبيلي

معاون اداري ومالي

1387

تشويق

عملكرد مطلوب

دانشگاه محقق اردبيلي

معاون اداري ومالي

1388

تشويق

عملكرد مطلوب

دانشگاه محقق اردبيلي

معاون دانشجويي

1390

تقدیر

همکاری مثمرثمر

وزارت کشور

وزیر کشور

1390

تقدیر

همکاری مثمرثمر

استانداری اردبیل

استاندار

1391

تقدیر

همکاری مثمرثمر

استانداری اردبیل

استاندار

1392

تقدیر

همکاری مثمرثمر

بهزیستی شهرستان اردبیل

مدیر بهزیستی شهرستان 

1393

تقدیر

ارتقای فعایت های علمی – عملی

دانشگاه محقق اردبيلي

رياست دانشگاه

1393

تقدیر

ارائه طرح پیشنهادی برتر

دانشگاه محقق اردبيلي

رياست دانشگاه

1393

:: ::