دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر صغری میرارشادی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک s.mirershadiuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر صغری میرارشادی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت
درجه علمی
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
توصیف مختصر
در اردبیل بدنیا آمدم. پس از فارغ التحصیلی در کارشناسی فیزیک دانشگاه محقق اردبیلی، در سال 1386 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد در زمینه نانوتکنولوژی شدم. پس از گذراندن یک دوره تحقیقاتی در پژوهشکده مواد، دکترای خود را در رشته فوتونیک و در زمینه سلول های خورشیدی در دانشگاه تبریز آغاز نمودم.  بعد از اتمام تحصیلات از مهر 1394 وارد دانشگاه محقق اردبیلی شده و دوره خدمت ام را آغاز نمودم.
::
سوابق تحصیلی

کارشناسی: دانشگاه محقق اردبیلی

کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد واحد کرج، گرایش حالت جامد

عنوان پایان نامه: سنتز نانولوله های کربنی و خالص سازی آنها

دکتری: دانشگاه تبریز، رشته فوتونیک

عنوان رساله: بررسی نورزایی و ضریب شکست غیر خطی هیبریدهای آلی - معدنی و آلایش آنها با نانوذرات به منظور بکارگیری در ادوات نوری 

علایق تحقیقاتی
 • مطالعه تجربی اپتیک غیرخطی مواد آلی و نانوساختارها
 • سنتز نانوساختارها و هیبریدهای آلی-معدنی
 • سلول های خورشیدی پروسکایتی آلی-معدنی
 • دیودهای نورگسیل آلی-معدنی
 • اسپین ترونیک
 • سیستم های ابعاد پایین و ابرشبکه
 • ادوات اپتوالکترونیک
دوره‌های تدریس شده

دروس ارائه شده

فیزیک پایه 1

حرارت و ترمودینامیک

آزمایشگاه فیزیک پایه 1

آزمایشگاه فیزیک پایه 2

فیزیک پایه 2
فیزیک پایه 3

اپتیک هندسی
اپتیک موجی
خواص الکترونیکی مواد
الکترونیک 1
الکترومغناطیس
فیزیک الکترونیک
لیزر 1
لیزر 2
آزمایشگاه لیزر
طراحی و ساخت متمرکزکننده های خورشیدی

 

طرح‌های تحقیقاتی
همکار طرح پژوهشی: زمان سکنی وابسته به اسپین در گرافین تحت کرنش
مجری طرح پژوهشی: بررسی خاصیت الکترواومینسانس در دیودهای نورگسیل با ساختار پروسکایتی هیبریدی آلی-معدنی
مجری طرح: ترابرد وابسته به اسپین و ولی در ابرشبکه تحت کرنش سیلیسینی

دانشجویان تحت راهنمایی
امیرمسعود شکری،(فارغ التحصیل)، عنوان پایان نامه: مطالعه اثر تنش مکانیکی بر گاف انرژی ساختار پروسکایتی آلی-معدنی
 

محمود محمدی، (فارغ التحصیل)، عنوان پایان نامه: مطالعه و ساخت متمرکزکننده خورشیدی نورزا به وسیله ساختار پروسکایتی آلی-معدنی

افشین علیپور، (فارغ التحصیل)، عنوان پایان نامه: مطالعه خواص نوری غیر خطی نانوساختارهای دوبعدی به روش جاروب - Z
 
مائده قیصرنژاد, عنوان پایان نامه: بررسی خواص ترابردی وابسته به اسپین در پیوندگاه های سیلیسینی

زهرا صفرزاده، (فارغ التحصیل) عنوان پایان نامه: سنتز، مشخصه یابی و خواص اپتیکی غیر خطی ساختارهای دوبعدی هیبریدی آلی- معدنی

فاطمه عبدالله زاده، (فارغ التحصیل) عنوان پایان نامه: سنتز، مشخصه یابی و خواص اپتیکی غیر¬خطی ساختارهای دو¬بعدی هیبریدی آلی-معدنی

فرشاد مجیدی،(فارغ التحصیل) عنوان پایان نامه:بررسی زمان تونل زنی در ابرشبکه‌ی دولایه‌ی گرافینی

فاطمه ارشادی، (فارغ تاتحصیل) عنوان پایان نامه: مطالعه‌ی خواص اپتیکی و مغناطیسی پروسکایت‌های مغناطیسی آلی-معدنی

کاظم جدی، (فارغ التحصیل) عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر نانو ساختارهای کربنی بر روی ترکیبات خواص مکانیکی لاستیک

زهره عباسخانی، (دانشجو) عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر بهبود خاصیت نورزایی در هیبریدهای آلی- معدنی دو بعدی

المیرا صادقیلر(دانشجو) عنوان پایان نامه:ساخت آشکارساز نوری بر پایه هیبریدهای آلی-معدنی و مطالعه پاسخ نوری آنها در محدوده مرئی-فرابنفش

 
کتاب‌های منتشر شده

Book title: Solar Cells-New Approaches and Reviews, Chapter title: Inorganic–Organic Hybrid Structures Solar Cells, Sohrab Ahmadi-Kandjani, Soghra Mirershadi, Arash Nikniazi, 2015, INTECH,  (ISBN 978-953-51-4107-5).

 

مقالات چاپ شده
 1. 1. Study of structural, optical and magnetic properties of 3D and quasi-2D iron-based lead-free perovskites, Fatemeh Ershadi, Soghra Mirershadi, Farhad Sattari, Sharareh Mirzaee, Applied Physics A 127, 10 (2021).
 2. 2. Effect of the strain on spin-valley transport properties in MoS2 superlattice, F Sattari, S Mirershadi, Scientific Reports 11 (1), 1-8 (2021).
 3. 3. Spin and valley dependent delay time in MoS2 junction, F Sattari, S Mirershadi, Physics Letters A, 127461, (2021). 
 4. 4. Efficiency enhancement of Si solar cell based on spectral down-shifting property of CsGeBr3 optimized by time and temperature of synthesis, MH Soltani, A Reyhani, A Taherkhani, S Mirershadi, SZ Mortazavi, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 1-12, (2021).
 5. 5. Effect of organic cation composition and halogen atom type on 2D-layered organic–inorganic hybrids for luminescent solar concentrator S Mirershadi, F Sattari , Journal of Materials Science: Materials in Electronics 32 (10), 12939-12950, (2021).
 6. 6. Non-linear Thermo-Optical Properties of MoS2 Nanoflakes by Means of the Z-Scan Technique, S. Mirershadi, F. Sattari, A. Alipour and S. Z. Mortazavi, Frontiers in Physics 8, 97 (2020).
 7. 7. Effect of strain on the transport properties in an oscillating silicene electrostatic barrier, F. Sattari and S. Mirershadi, Journal of Physics and Chemistry of Solids 144, 109509 (2020).
 8. 8. Tunneling time and transmission properties in strained graphene with a time-oscillating potential, F. Sattari and S. Mirershadi, Physica Scripta 95, 075702 (2020).
 9. 9. Spin-valley transport properties in a silicene velocity superlattice, F. Sattari and S. Mirershadi, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 124, 114287 (2020).
 10. 10. Spin and valley dependent transport in a monolayer MoS2 superlattice with extrinsic Rashba spin–orbit interaction, F. Sattari and S. Mirershadi, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 514, 167256 (2020).
 11. 11. Spin and valley dependent transport in strained silicene superlattice, Soghra Mirershadi, Farhad Sattari Physica E, 115, (2020) 113696
 12. 12. Efficient single-layer light-emitting diodes based on organic–inorganic lead halide perovskite and tuning luminescence properties, S. Mirershadi, A. Javad, S. Ahmadi- Kandjani, Journal of Theoretical and Applied Physics, 13(2) (2019) 133-140
 13. 13. Pressure-Induced Optical Bandgap Transition in Methylammonium Lead Halide Perovskite, S. Mirershadi, F. Sattari, S. Golghasemi Sorkhabi, A. M. Shokri, , The Journal of Physical Chemistry C 123 (2019) 12423-12428
 14. 14. Effects of halogen replacement on the efficiency of luminescent solar concentrator based on methylammonium lead halide perovskite, Soghra Mirershadi, Farhad Sattari, Mahmoud Mohamadi Saridaragh, Solar Energy Materials and Solar Cells 186 (2018) 365
 15. 15. Controllable spin-dependent transport in silicene superlattice, Farhad Sattari, Soghra Mirershadi, The European Physical Journal B 91 (10) (2018), 259
 16. 16. Spin-dependent delay time and Hartman effect in asymmetrical graphene barrier under strain,Farhad Sattari, Soghra Mirershadi,  Physics Letters A 382 (2018) 210-214. 
 17. 17. Efficiency enhancement of CdSe quantum dots assisted Si-solar cell, Gita Rezaee, Seyedeh Zahra Mortazavi, Soghra Mirershadi, Ali Reyhani, Journal of Materials Science: Materials in Electronics 29 (2018), 500-508.
 18. 18. Spin-dependent transport properties in strained silicene with extrinsic Rashba spin–orbit interaction, Farhad Sattari, Soghra Mirershadi, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 445 (2018) 6–10.
 19. 19. Spin-dependent conductance and shot noise in graphene based periodic velocity barrier, Farhad Sattari, Soghra Mirershadi, Superlattices and Microstructures, 111 (2017) 438-445.
 20. 20. hreephotoninduced upconversion luminescence of lead bromide CH3NH3PbBr3 perovskites,Elnaz BagherzadehKhajehmarjan, Soghra Mirershadi, Sohrab AhmadiKandjani, Appl. Phys. B 123 (2017) 257.
 21. 21. Hydrogen storage properties of multi-walled carbon nanotubes and carbon nano-onions grown on single and bi-catalysts including Fe, Mo, Co and Ni supported by MgO, Seyedeh Zahra Mortazavi, Ali Reyhani, Soghra Mirershadi, International journal of hydrogen energy 42 (2017) 24885–24896.
 22. 22. Optical and structural effects due to the control of organic and inorganic composition percentage in CH3NH3PbBr3 perovskite, Soghra Mirershadi, Sohrab Ahmadi-Kandjani, Mohammad Sadegh Zakerhamidi, Seyedeh Zahra Mortazavi, Iranian Journal of Science and
 23. 23. The Effect of the Halogen Atoms on the Tuning the Band Gap in the Perovskite Structurese, F. Sattari, S. Mirershadi, A.M. Shokri, M. Mohammadi Sari Dargh, , Quarterly Journal of Optoelectronic, Year 1, No. 3, Winter 2017 (P 51-58).
 24. 24. Synthesize and characterization of CdSe QDs for enhancing Solar cell efficiency, Gita Rezaee, Seyedeh Zahra Mortazavi, Soghra Mirershadi, Ali Reyhani, Journal of Research on Many-body Systems, 6 (1) (2016) 113.
 25. 25. Spin-dependent tunneling time in strained graphene, Farhad Sattari, Soghra Mirershadi, Superlattices and Microstructures, 100 (2016) 1103-1111.
 26. 26. Effects of strain on shot noise properties in graphene superlattices, Farhad Sattari, Soghra Mirershadi,The European Physical Journal B,  89 (10) (2016) 227.
 27. 27. Third order nonlinear optical properties of organometal halide perovskite by means of Z-scan technique, Soghra Mirershadi, Sohrab Ahmadi-Kandjani, Ana Zawadzaka, Hadi Rouhbakhsh, Bouchta Sahraoui, Chemical Physics Letters, 645 (2016) 7-13.
 28. 28. Efficient Thin Luminescent Solar Concentrator based on Organometal Halide Perovskite, Soghra Mirershadi, Sohrab Ahmadi-Kandjani, Dyes and Pigments, 120 (2015) 15-21.
 29. 29. IR/UV laser induced carbon nanostructures in shallow water using Q-switched Nd: YAG and ArF eximer laser, Seyedeh Zahra Mortazavi, Parviz Parvin, Ali Reyhani, Soghra Mirershadi, Rasoul Sadighi-Bonab, Journal of Physics D: Applied Physics, 46 (2013) 165303-12.
 30. 30. Hydrogen storage property of laser induced Pd nanoparticle decorated multi-walled carbon nonotubes, Seyedeh Zahra Mortazavi, Parviz Parvin, Ali Reyhani, Rasoul Malekfar, Soghra Mirershadi, RSC Advanvces, 3 (2013) 1397-1409.
 31. 31. H2 adsorption mechanism in Mg modified multiwalled carbon nanotubes for hydrogen storage, Ali Reyhani, Seyedeh Zahra Mortazavi, Soghra Mirershadi, Ahmad Nozad Golikand, Alireza Z. Moshfegh, International Journal of Hydrogen Energy, 37 (2012) 1919-26.
 32. 32. The effects of bromine treatment on the hydrogen storage properties of multi-walled carbon nanotubes, Soghra Mirershadi,  Ali Reyhani, Seyedeh Zahra Mortazavi, Behroz Safibonab, Masoud Khabazian, International Journal of Hydrogen Energy, 36 (2011) 15622-15631.
 33. 33. Improving the surface properties of multi-walled carbon nanotubes after irradiation with gamma rays, Behroz Safibonab, Ali Reyhani, Ahmad Nozad Golikand, Seyedeh Zahra Mortazavi, Soghra Mirershadi, M. Ghoranneviss, Applied Surface Science, 258 (2011) 766-773.
 34. 34. Hydrogen Storage in Decorated Multiwalled Carbon Nnanotubes by Ca, Co, Fe, Ni, and Pd Nanoparticles under Ambient Conditions, Ali Reyhani, Seyedeh Zahra Mortazavi, Soghra Mirershadi, Alireza Z. Moshfegh, Parviz Parvin, Ahmad Nozad Golikand, J. Phys. Chem. C, 115 (2011) 6994-7001.
 35. 35. Effect of Laser Wavelength at IR (1064) and UV (193) on the Structural Formation of Palladium Nanoparticles in Deionized Water, Seyedeh Zahra Mortazavi, Parviz Parvin, Ali Reyhani, Ahmad Nozad Golikand and Soghra Mirershadi, J. Phys. Chem. C, 115 (2011) 5049-57.
 36. 36. Purification of carbon nanotubes grown on Fe/Ni bimetallic catalyst supported on MgO by thermal chemical vapor deposition, Soghra Mirershadi, Seyedeh Zahra Mortazavi, Ali Reyhani, Naser Moniri, A. J. Novinrooz, Journal of Science, Islamic Azad University, 20 (2010) 1-8.
 37. 37. Effect of acid treatment duration and sulfuric acid molarity on purification of multiwalled carbon nanotubes, Seyedeh Zahra Mortazavi, A. J. Novinrooz, Ali Reyhani, Soghra Mirershadi, Centeral European Journal of Physics, 8 (2010) 940-946.
 38. 38. Effective Condition for Purification of Multi-Walled Carbon Nanotubes by Nitric Acid, Soghra Mirershadi, Seyedeh Zahra Mortazavi, Ali Reyhani, Naser Moniri, A. J. Novinrooz, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal Organic and Nano metal Chemistry, 39 (2009) 204-208.
 39. 39. The Effect of various acids treatment on the purification and electrochemical hydrogen storage of multi walled carbon nanotubes, Ali Reyhani, Seyedeh Zahra Mortazavi, Ahmad Nozad Golikand, Alireza Z. Moshfegh, Soghra Mirershadi, Journal of Power Sources, 183 (2008) 539-543.

 

مقالات ارایه شده

International Conferences:

1. S. Mirershadi, S. Ahmadi-kandjani, SOLAR CONCENTRATOR BASED ON ORGANIC-INORGANIC PEROVSKITES LUMINESCENT MATERIAL, International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection (SEEP2014), 23-25 November 2014, Dubai-UAE.

2. S. Mirershadi, S. Ahmadi-kandjani, M.S. Zakerhamidi, B. Sahraoui, Structural and optical properties of organic-inorganic quantum well hybrids (CH3NH3)2PbBr4, the 5th Conference on Nanostructures (ICNS5) March 6-9, 2014, Kish Island, I.R. Iran.

3. P.Parvin, S.Z.Mortazavi, A.Reyhani, S. Mirershadi, Fabrication of various carbon nanostructures by Q-switched Nd:YAG laser ablation of graphite in water, 2nd Conference on Laser Ablation and Nanoparticle Generation in Liquids ANGEL 2012, Taormina (Sicily), Italy 22 - 24 May 2012.

4. A. Reyhani, S. Z. Mortazavi, S. Mirershadi, A. Nozad Golikand, A. Z. Moshfegh, H2 ADSORPTION MECHANISM IN MODIFIED MULTI-WALLED CARBON NANOTUBES BY Mg FOR HYDROGEN STORAGE,  International Conference on Clean Energy (ICCE-2010), September 15-17, 2010, Gazimagusa – N. Cyprus.

5. S.Z.Mortazavi, P.Parvin, A.Reyhani, A.Nozad Golikand, S.Mirershadi, Comparison between carbon nanostructures generated in water by ArF Excimer laser and Qswitched Nd:YAG laser, 31st European conference on laser interaction with matter (XXXI ECLIM), September 6-10, 2010 Budapest, Hungary.

6. N.Moniri, S.Mirershadi, S.Z.Mortazavi, A.Reyhani,  comparison between effect of sulfuric acids and bromination on purification and hydrogen storage of multi-walled carbon nanotubes, International Conference Advances in Materials and Processing Technologies, October 24-27, 2010 Paris, France.

7. S. Mirershadi, S.Z.Mortazavi, A.Reyhani, A.J.Novinrooz, B.Safibonab, A comparison between effect of nitric and sulfuric acids on purification of multi-walled carbon nanotubes, the 3rd Conference on Nanostructures (NS2010) March 10-12, 2010, Kish Island, I.R. Iran.

8. S. Mirershadi, S.Z. Mortazavi, A. Reyhani, N. Moniri, A.J. Novinrooz, Effect of acid treatment duration and hydrochloric acid molarity on purification of multi-walled carbon nanotubes , 2 nd ICNN, 28-30 october 2008, Tabriz, Iran.

9. S. Z. Mortazavi, A. Reyhani, A. Nozad Golikand and S. Mirershadi, Effect of ratio of Fe-Ni bimetallic catalyst to MgO support on MWCNTs growth, NT08, 25-29 June 2008 Montpellier, France.

National Conferences:

1. فرشاد مجیدی، صغری میرارشادی، فرهاد ستاری، زمان تونل زنی وابسته به اسپین در ابرشبگه دولایه گرافینی، چهاردهمین کنفرانس ماده چگال، 18 بهمن 97، اهواز، ایران

2. زهرا صفرزاده، فاطمه عبداله زاده، صغری میرارشادیفرهاد ستاری، مطالعه اف انرژی در ساختارهای هیبریدی آلی-معدنی دو و سه بعدی، چهاردهمین کنفرانس ماده چگال، 18 بهمن 97، اهواز، ایران

3. فاطمه عبداله زاده، زهرا صفرزاده، فرهاد ستاری، صغری میرارشادی، بررسی خاصیت نورزایی در ساختارهای هیبریدی آلی- معدنی دو بعدی، چهاردهمین کنفرانس ماده چگال، 18 بهمن 97، اهواز، ایران

4 . افشین علیپور، صغری میرارشادی، سیده زهرا مرتضوی، فرهاد ستاری، بررسی خواص نوری غیرخطی در نانوساختارهای گرافینی به روش جاروب-z  ، کنفرانس فیزیک ایران، 1397، قزوین، ایران

5. محمد جعفربگلو، علی ریحانی، سیده زهرا مرتضوی، صغری میرارشادی، سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات سزیم قلع بروماید به دو روش تبخیر حلال و محلول، کنفرانس فیزیک ایران، 1397، قزوین، ایران

6. افشین علیپور، صغری میرارشادی، سیده زهرا مرتضوی، فرهاد ستاری، بررسی خواص نوری غیرخطی در نانوساختار دوبعدی MoS2 ،بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، بهمن 1396، شهرکرد، ایران 

7. A. Shokri, M. Mohamadi Saridaragh, S. Mirershadi, F. Sattari, The effect of the halogen atoms on the tuning the band gap in the perovskite structure13th Iranian Conference on condense matter, 2017, Tehran, Iran.

8.  Mirershadi, Soghra, Sattari, Farhad, Ahmadi, Sohrab, Nonlinear Optical Properties of Organic-Inorganic Hybrid Perovskite, Physics conference of Iran, Aug 2016, Shiraz, Iran.

9. Sattari, Farhad, Mirershadi, Soghra, Effects of strain on the spin polarization in graphene superlattice, Physics conference of Iran, Aug 2016, Shiraz, Iran.

10. Asal Javad, Sohrab Ahmadi, Soghra Mirershadi, Experimental Investigation of  Electroluminescent Light Emitting Diodes Based On Halide Perovskite”, 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 10-12 May 2016, Shiraz, Iran.

11. Asal Javad, Sohrab Ahmai, Soghra Mirershadi, Hamed Baghban,Electroluminscent Characteristics of Perovskite Light-Emitting Device”, The 22nd Iranian Conference on Optics and Photonics(ICOP 2016), and the 8th Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology(ICPET 2016), 26-28 January 2016, Yazd, Iran.

12. G. Rezaei, S.Z. Mortazavi, S. Mirershadi, A. Reyhani, Synthesize and characterization of CdSe QDs for enhancing Solar cell efficiency”, First national conference of nanophysics and metamaterial from simulation to industry, Fasa University, 2015, Fasa, Iran.
1
3. S. Mirershadi, S. Ahmadi-kandjani, “Strain-Dependent Photoluminescence behavior of perovskites structures”, The 4th Iranian Conference on Nanostructured Solar Cells (NSSC93), Sharif University of Technology, 2014, Tehran, Iran.

14. Seydeh Zahra Mortazavi, Parviz Parvin, Ali Reyhani, Rasoul Malekfar and Soghra Mirershadi, “Investigation on hydrogen storage property of laser induced Pd nanoparticle decorated multi-walled carbon nanotubes”, The 19th Iranian Conference on Optics and Photonics and the fifth Iranian Conference on Photonics Engineering, ICOP 2013, Zahedan, Iran.

15. Sahar Sattari, Ali Reyhani, Mohammad Reza Khanlary, Soghra Mirershadi, “Purification of carbon nanotubes by acid treatment technique to create functional groups”, Fifth Conference of Iranian Metallurgical Engineering Society, 2011, Isfahan, Iran.

16. Seydeh Zahra Mortazavi, Parviz Parvin, Ali Reyhani, Ahmad Nozad Golikand, Soghra Mirershadi, Ghasem Azizabadi, Characterization of palladium nanoparticles generated by Nd:YAG laser and ArF laser in deionized water, 17th Iranian Conference on Optics and Photonics, 8-10 February 2011, Kerman, Iran.

17. B. Safibonab, A. Reyhani, A. Nozad Golikand, S.Z. Mortazavi, S. Mirershadi, M. Ghoranneviss, Study on the structure of multiwall carbon nanotubes under Radiation damage by adsorption dose of γ ray, 17th Iranian Nuclear Conference, February 2011, Isfahan, Iran.

18. S.Mirershadi, S.Z.Mortazavi, A. Reyhani, N.Moniri, A.J.Novinrooz, Effect of acid treatment duration and nitric acid molarity on purification of multi-walled carbon nanotubes, The 4th Nanotechnology Student Conference, 8 October 2008 Kermanshah- Iran.

19. S.Mirershadi, S.Z.Mortazavi, A. Reyhani, Sh.Norouzian, N.Moniri, A.J.Novinrooz, “Study on purification of carbon nanotubes grown on Fe/Ni bimetallic catalyst supported on MgO by thermal chemical vapor deposition”, Physics conference of Iran, Aug 2007, Yasooj, Iran.

افتخارات و جوایز
 •               انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان پایان نامه برتر کشوری از سوی ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی ریاست جمهوری سال 1388
 •               پژوهشگر برگزیده گروه فنی و مهندسی در اولین جشنواره تجلیل از بانوان پژوهشگر و فناور برگزیده استان اردبیل سال 1396
 •             پژوهشگر برگزیده دانشگاهی با رتبه اول از دانشکده فناوریهای نوین  سال 1399
عضویت‌های حرفه‌ای
عضو انجمن فیزیک ایران
عضو انجمن اپتیک و فوتونیک
داوری مقالات در مجلات علمی
یک مورد در Nanotechnology IOP
یک مورد در ACS Omega
دو مورد در Journal of Physics: Energy
یک مورد در Results in Physics
یک مورد در Vacuum
....
 
برگشت به صفحه کارنامه علمی