اعضا - صغری میرارشادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر صغری میرارشادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده

دروس ارائه شده

فیزیک پایه 1

حرارت و ترمودینامیک

آزمایشگاه فیزیک پایه 1

آزمایشگاه فیزیک پایه 2

فیزیک پایه 2
فیزیک پایه 3

اپتیک هندسی
اپتیک موجی
خواص الکترونیکی مواد
الکترونیک 1
الکترومغناطیس
فیزیک الکترونیک
لیزر 1
لیزر 2
آزمایشگاه لیزر
طراحی و ساخت متمرکزکننده های خورشیدی

 

:: ::