اعضا - صغری میرارشادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر صغری میرارشادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
  • مطالعه تجربی اپتیک غیرخطی مواد آلی و نانوساختارها
  • سنتز نانوساختارها و هیبریدهای آلی-معدنی
  • سلول های خورشیدی پروسکایتی آلی-معدنی
  • دیودهای نورگسیل آلی-معدنی
  • اسپین ترونیک
  • سیستم های ابعاد پایین و ابرشبکه
  • ادوات اپتوالکترونیک
:: ::