اعضا - صغری میرارشادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر صغری میرارشادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر
در اردبیل بدنیا آمدم. پس از فارغ التحصیلی در کارشناسی فیزیک دانشگاه محقق اردبیلی، در سال 1386 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد در زمینه نانوتکنولوژی شدم. پس از گذراندن یک دوره تحقیقاتی در پژوهشکده مواد، دکترای خود را در رشته فوتونیک و در زمینه سلول های خورشیدی در دانشگاه تبریز آغاز نمودم.  بعد از اتمام تحصیلات از مهر 1394 وارد دانشگاه محقق اردبیلی شده و دوره خدمت ام را آغاز نمودم.
::
:: ::