اعضا - صغری میرارشادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر صغری میرارشادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوایز
  •               انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان پایان نامه برتر کشوری از سوی ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی ریاست جمهوری سال 1388
  •               پژوهشگر برگزیده گروه فنی و مهندسی در اولین جشنواره تجلیل از بانوان پژوهشگر و فناور برگزیده استان اردبیل سال 1396
  •             پژوهشگر برگزیده دانشگاهی با رتبه اول از دانشکده فناوریهای نوین  سال 1399
:: ::