اعضا - قاسم زارعی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر قاسم زارعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
-  مجري پروژه مستندسازي فرایند استخدام اعضاي هیات علمی دانشگاه یزد،   1383
- کارشناس پروژه بررسی امکان سنحی تولید رنگ هاي صنعتی و ساختمانی، 1386
- کارشناس پروژه تدوین استراتژي صندوق بازنشستگی صدا و سیما، 1387
- مجري طرح پژوهشی  اولویت بندي کشورهاي منتخب آفریقایی براي صادرات غیرنفتی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها، موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگانی، 1388
- مدیر پروژه تعیین اندازه بازار در استان هاي مختلف و تعیین سهم بازار مجتمع صنعتی سپاهان باطري در هر استان، 1389
- مدیر پروژه ارزیابی عوامل اصلی تاثیرگذار بر انتخاب مصرف کننده در صنعت باطري، 1389
- ناظر پروژه طرح مطالعاتی بازار صادراتی مجتمع صنعتی سپاهان باطري در عراق، 1390
- مدیر پروژه ارزیابی و رتبه بندي نمایندگی هاي فروش و خدمات پس از فروش مجتمع صنعتی سپاهان باطري، 1390
- مدیر پروژه اولویت بندي رسانه هاي تبلیغاتی در صنعت قطعه سازي خودرو، 1391
- مدیر پروژه بررسی، امکان سنجی و راه اندازي سیستم مدیریت ارتباط با مشتري، 1391
- مجري پروژه تدوین استراتژي منابع انسانی تیم فوتبال تراکتورسازي تبریز،. 1395
:: ::